FAQ - EQA

Veelgestelde vragen

EQA-keurmerk

 • Ik wil een opleiding voor ervaren coaches volgen. Hoe kom ik tot de juiste keuze?

  Veel potentiële studenten richten zich regelmatig tot de NOBCO met de vraag 'hoe kom ik tot de juiste keuze voor een coachopleiding'. De NOBCO is een onafhankelijke stichting en onthoudt zich van het geven van individuele adviezen.

  Checklist: hoe kom ik tot de juiste keuze voor een coachopleiding?

  • Wat betreft verwachtingen: wat wil ik kunnen en wat wil ik weten aan het eind van de opleiding?
  • Wat betreft niveau: wat is het instapniveau van de opleiding (MBO, HBO, post-HBO, enz.) en in hoeverre worden de studenten hierop geselecteerd?
  • Wat betreft mijn ervaring als coach: wat is het gewenste ervaringsniveau van de studenten en in hoeverre worden de studenten hierop geselecteerd? Oftewel: in hoeverre zit ik tussen gelijkgestemden?
  • Heb ik een intakegesprek? Met wie en met welk doel?
  • Wat wil ik vooral leren? Theorie: inleidend of juist grondig? Oefenen: beetje of juist heel veel?
  • Hoeveel feedback wil ik krijgen tijdens de opleiding, en van wie? Verplichte intervisie? Mogelijkheid tot supervisie? En in hoeverre is het verplicht te oefenen met ‘echte’ cliënten tussen de trainingsdagen in?
  • Wat is het niveau van de trainer(s), en hoeveel verschillende trainer(s) krijg ik, en wie is/zijn de trainer(s)?
  • Hoeveel contacturen zijn er en hoeveel tijd zit er tussen de trainingsdagen? En wat is de totale doorlooptijd? Op welke dagen, weekends, enz.
  • Wat zijn de kosten en in hoeverre heb ik het idee dat ik waar zal krijgen voor mijn geld?
  • Wat is het netwerk waarin ik terecht zal komen door het volgende van deze opleiding en in hoeverre past dat bij mijn ambities als coach c.q. ondernemer?
  • In hoeverre vind ik een internationale oriëntatie van belang?
  • Wat ‘krijg’ ik aan het eind en wat is de waarde daarvan in verhouding tot de coachingsmarkt? Certificaat, toegang tot aansluiting beroepsvereniging, enz.
  • Heel belangrijk: wie ken ik die deze opleiding heeft gevolgd en wat is zijn/haar oordeel en op grond waarvan?
 • Hoe weet ik welke coachopleiding een EQA-keurmerk heeft?

  In het overzicht Opleidingen met EQA-keurmerk staan alle opleidingen die het EQA-keurmerk mogen voeren. In dit overzicht staat ook welke opleidingen een aanvraag voor EQA-keurmerk hebben gedaan hebben.

 • Als ik een coachopleiding met EQA-keurmerk heb afgerond, heb ik daarna meteen het bijbehorende EIA-niveau?

  Nee. De EIA-niveaus zijn opgebouwd uit een minimum aantal studiebelastingsuren. Daarnaast worden aanvullende eisen gesteld, zoals het aantal gemaakte ‘vlieguren’ (coachuren) en deelname aan intervisie.

  Bij een EIA-aanvraag moet een coach de volgende zaken aantonen:

  Zonder EQA-opleiding Met EQA-opleiding
  Good practice Good practice
  Coachuren Coachuren
  Opleidingsuren en permanente educatie -

  Vaardigheidsindicatoren (verschillend per niveau)

  -

 • Moet ik bij een EQA-getoetste coachopleiding een mondeling examen afleggen?

  Nee, dat hoeft niet per se. De opleiding heeft een kwalitatieve en administratieve toetsing doorstaan. Elke coach kan na het voltooien van de EQA-coachopleiding voor zichzelf het niveau aanvragen voor het Europese EIA-keurmerk.

 • Wat heeft NOBCO voor belang bij EQA-toetsing van opleidingen?

  NOBCO heeft onder andere als doelstelling om de professionalisering van het coachvak te stimuleren. Het faciliteren van kwaliteitsontwikkeling door toetsing past binnen deze koers.
  NOBCO heeft geen commercieel belang en is aan geen enkele coachopleiding verbonden.
  De EQA-toetsing van een coachopleiding vindt plaats door onafhankelijke EQA-assessoren op basis van EMCC-criteria voor registratie. Het onafhankelijk panel van EMCC kent het EQA-keurmerk toe.
  Deze criteria gelden voor alle Europese coachopleidingen die het EQA-keurmerk aanvragen.

 • Wat is de waarde van een EQA-keurmerk?

  Hiermee toont de opleider aan dat de EQA-getoetste opleiding aan de kwaliteitseisen voldoet die corresponderen met de verschillende niveaus van EMCC.
  Met een EQA-keurmerk staat een coachopleiding eerder bekend als een betrouwbare opleiding.
  Een student weet bij inschrijving waar hij voor kiest.
  De opleider toont aan met kwaliteitsontwikkeling bezig te zijn.

 • Onderscheidt EMCC verschillende EQA-niveaus?

  Een opleiding kan zich richten op de 4 niveaus voor coaches: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Practitioner.

 • Hoe verloopt de aanvraag voor EQA-toetsing?

  De aanvraag verloopt via dit schema.

 • Wat kost een EQA-toetsing?

 • Hoe gaat de betalingsprocedure bij EQA-toetsing?

  De betaling verloopt in 3 fasen. Na betaling van de eerste fase zal de toetsing starten. Na betaling van de tweede fase start toetsing van de tweede fase, na betaling van de derde fase start toetsing van de derde (en laatste) fase.

 • Wie voeren de EQA-toetsing uit?

  Door EMCC getrainde en gecertificeerde onafhankelijke EQA-assessoren voeren EQA-toetsing uit. Zij zijn zelf ook coach. Zij presenteren zich hier: link naar site met EQA-assessoren [link]. Daarna wordt het assessment beoordeeld door het onafhankelijke panel van EMCC.

 • Kan ons instituut de EQA-toetsing ook in een ander Europees land aanvragen?

  Nee. Binnen EMCC is afgesproken dat toetsing plaatsvindt in het land waar de opleiding wordt aangeboden.

 • Wij bieden meerdere coachopleidingen aan. Is één EQA-toetsing voldoende voor al onze coachopleidingen?

  Nee. Elke coachopleiding dient apart te worden getoetst. Zodra er een opleiding is getoetst verwachten we wel dat de doorloop van een volgende procedure sneller kan.

 • Onze opleiding is gecertificeerd door ICF. Kunnen we dan zonder toetsing het EQA-keurmerk krijgen?

  Nee. EMCC en ICF hanteren aparte criteria. Er is overlap en er zijn verschillen. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met José Vos-Boven

 • Onze opleiding is Post-HBO geaccrediteerd. Kunnen we dan zonder toetsing het EQA-keurmerk krijgen?

  Nee. EQA-accreditatie dient toch plaats te vinden. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met José Vos-Boven

 • Wat is de organisatievorm van EMCC?

  EMCC is een in België gevestigde Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk (IVZW); dit is een speciale rechtsvorm gericht op de vele internationale organisaties die in België gevestigd zijn. De IVZW EMCC kent ‘werkende leden’ en ‘individuele leden’. Werkende leden van EMCC zijn de 27 landenorganisaties; ‘individuele leden zijn de leden of aangeslotenen bij de landenorganisaties, aangevuld met de individuele leden uit landen waar (nog) geen landenorganisatie bestaat.

 • Hoe verhouden PE-punten zich tot EQA?

  Er is geen vanzelfsprekende relatie tussen die twee. Het is al jaren gebruikelijk dat op verzoek PE-punten kunnen worden toegekend aan de nascholing van een individuele coach. Het kan ook zijn dat het aantal PE-punten op voorhand wordt vastgesteld voor een opleidingsprogramma dat aangeboden wordt door een (coach)instelling.

  Als een coachopleiding geaccrediteerd is voor een bepaald EQA-niveau, zal de aanbieder toch alsnog een aanvraag moeten indienen voor PE-punten. Meestal is het zo dat EQA-opleidingen een intensief en langdurig karakter hebben, terwijl PE-punten kunnen worden toegekend aan kortdurende scholingsactiviteiten.

 • Hoe loopt de geldstroom?

  De aanvrager betaalt aan NOBCO. NOBCO bekostigt uit de ontvangen bedragen in de eerste plaats alle eigen kosten die met de uitvoering van EQA samenhangen: assessoren, manager, administratieve organisatie, etcetera. Daarna draagt NOBCO aan EMCC af: het betreft een aandeel van de EQA-aanvraag in de algemene kosten van EMCC voor de organisatie van EQA-toetsing en de licentievergoeding(en). De licentievergoedingen betreffen twee percentages over de geldende EQA kostprijs: 3% voor ongedekte en onvoorziene kosten en 5% voor verder onderzoek en ontwikkeling (research & development). Een eventueel overschot wordt in reserve gehouden voor komende jaren.

 • Tellen het aantal uren met proefcliënten mee?

  Ja, mits het coachuren betreft en de uren onder supervisie/begeleiding in een opleidingskader gemaakt worden.

 • Hoe werkt het met de 3 fasen van EQA-toetsing en hoe lang duren de verschillende fasen?

  Fase 1 leidt tot een indruk voor de opleider en de 2 assessoren in welke mate de benodigde gegevens beschikbaar en volledig zijn.
  In fase 2 moet de opleider het gewenste materiaal aanleveren en gaan de EQA-assessoren ermee aan de slag. In fase 3 toetst het EQA-toetsingspanel het opgemaakte toetsingsrapport en wordt besloten of het EQA-keurmerk al dan niet wordt toegekend.

  Hoe lang de 3 fasen duren, hangt af van hoe snel de opleider de benodigde gegevens aanlevert. Per fase geldt een periode van maximaal 6 maanden, waarbinnen de fase afgerond moet zijn. Na het doorlopen van fase 1 ontvangt de opleider een factuur voor fase 2. Na ontvangst van de betaling start fase 2 en deze duurt ook maximaal 6 maanden. Fase 3 is niet aan tijd gebonden, maar hangt af van de overlegmomenten van het EQA-toetsingspanel.

 • Hoeveel ruimte is er per land voor eigen ruimte m.b.t. EQA-keurmerk?

  Elk land mag boven de EMCC-eisen uit, maar er niet onderdoor. We stemmen met elkaar binnen EMCC af hoe we met dilemma’s omgaan.

 • Is een EQA-accreditatie überhaupt te doen voor een klein opleidingsinstituut?

  De hoeveelheid tijd en energie die het kost, hangt af van verschillende factoren. Wat we zeker weten is dat het toetsingsproces sneller en soepeler verloopt als de EQA-aanvrager goed zicht heeft op de inhoud en opbouw van de coachopleiding en alle zaken eromheen.

 • Is er een terugwerkende kracht regeling voor EQA-aanvrager?

  Vanaf het moment dat een EQA-keurmerk aan een coachopleiding is toegekend, kunnen studenten een EIA-certificering aanvragen. Dit betreft een verkorte procedure tegen een lager tarief. Dit kan dan met terugwerkende kracht vanaf de datum van de EQA-aanvraag. Studenten die de betreffende coachopleiding al hebben afgerond al vóór aanvraagdatum van het EQA-keurmerk, komen helaas niet in aanmerking voor deze regeling terugwerkende kracht.

 • Wat gebeurt er met de ingestuurde documenten tijdens de accreditatieprocedure? Hoe vertrouwelijk wordt daar mee omgegaan?

  De documenten die NOBCO ontvangt van de opleider ten bate van de EQA-accreditatie worden vertrouwelijk behandeld. Tijdens de accreditatieprocedure zijn deze documenten in het bezit van de toegewezen EQA-assessoren. Na afronding van de EQA-accreditatie worden alle documenten teruggestuurd naar opleider. NOBCO heeft geen dossiers.

  Verder hebben EMCC-assessoren geheimhoudingsplicht. Zij mogen de met de opleider besproken en ontvangen informatie niet delen met anderen, behalve met NOBCO-functionarissen die bij de EQA-accreditatie betrokken zijn en zorgen voor de afhandeling (EQA-assessoren, EQA-manager, NOBCO-secretariaat).

 • Mogen individuele coaches ook het EQA-logo gebruiken?

  Nee, het EQA-logo is bedoeld voor opleidingsinstituten die een EQA-keurmerk mogen voeren. Het is niet bedoeld voor individuele coaches.

  Coaches mogen wel op hun website vermelden dat ze bij het betreffende opleidingsinstituut een Europees geaccrediteerde coachopleiding hebben gevolgd.

  Als een coach een EIA-keurmerk mag voeren, dan mag het NOBCO-logo met het betreffende EIA-niveau worden gevoerd.

  Begrippenlijst EQA: aangevraagd, geldig vanaf, verlengd tot

  Aangevraagd: betekent dat het EQA-keurmerk is aangevraagd door de opleider en dat de aanvraag nog in behandeling is. Studenten die zich aanmelden in de periode ‘in aanvraag’ kunnen vermelden dat zij een EQA-geaccrediteerde opleiding hebben gevolgd.

  Geldig vanaf: dit betekent dat het EQA-keurmerk geldig is vanaf de genoemde datum. Als je een coachopleiding hebt afgerond na deze datum, heb je een EQA-gecertificeerde opleiding gevolgd. Als een EQA-keurmerk wordt toegekend, dan geldt de hieronder genoemde datum als ingangsdatum.

  Verlengd tot: hier staat ‘in aanvraag’ of een datum. Bij ’in aanvraag’ is het EQA-keurmerk van de coachopleiding geldig totdat de volgende is toegekend. Als jij je aanmeldt voor een opleiding, die ‘in aanvraag’ is, kun je vermelden dat je een EQA-gecertificeerde opleiding hebt gevolgd.

 • Geeft NOBCO advies over een coachopleiding?

  Nee. Omdat NOBCO een onafhankelijke stichting is en haar objectiviteit wil behouden, geven wij geen individuele opleidingsadviezen. Wij vinden het natuurlijk wel erg belangrijk dat je een juiste keuze maakt. Met deze checklist hopen we jou dan ook een eind op weg te helpen bij het maken van de juiste keuze.

  Checklist: hoe kom ik tot de juiste keuze voor een coachopleiding?

  • Doel en verwachting: wat wil ik kunnen en weten aan het eind van de opleiding?
  • Recensies: wie ken ik die deze opleiding heeft gevolgd en wat is zijn/haar oordeel?
  • Niveau en toelatingseisen: wat is het instapniveau van de opleiding (MBO, HBO, post-HBO, WO) en wat zijn overige toelatingseisen?
  • Ervaring: wat is het gewenste ervaringsniveau van deelnemers en hoe worden deelnemers hierop geselecteerd? In hoeverre zit ik tussen gelijkgestemden?
  • Intake: heb ik een intakegesprek? Met wie en met welk doel?
  • Leermethoden: wat wil ik leren? Theorie: inleidend of juist grondig? Oefenen: een beetje of juist heel veel? Hoe is de opleiding opgebouwd?
  • Feedback: hoeveel feedback wil ik krijgen tijdens de opleiding, en van wie? Verplichte intervisie? Mogelijkheid tot supervisie? Is het verplicht te oefenen met ‘echte’ cliënten tussen de trainingsdagen in?
  • Trainers: wat is het niveau van de trainer(s), hoeveel verschillende trainer(s) geven les. Wie is/zijn de trainer(s)?
  • Tijdsinvestering: hoeveel contacturen zijn er en hoeveel tijd zit er tussen de trainingsdagen? Wat is de totale doorlooptijd? Op welke dagen valt de opleiding (weekdagen, weekends)?
  • Kosten: wat zijn de kosten?
  • Netwerk: in welk netwerk kom ik terecht door het volgende van deze opleiding en past dit bij mijn ambities als coach c.q. ondernemer?
  • Internationaal: in hoeverre vind ik een internationale oriëntatie binnen de opleiding van belang?
  • Waarde: wat ‘krijg’ ik aan het eind van de opleiding en wat is de waarde daarvan in de markt? Je kunt denken aan een certificaat, erkend diploma, EQA-keurmerk, toegang tot aansluiting beroepsvereniging, enz.
  • Competenties: welke competenties verwerf ik in deze opleiding? Sluiten deze competenties aan bij de competentievereisten die de beroepsgroep vraagt?