Donderdag 24 september 2020

Internationale Ethische Code en verstrekken van informatie aan derden

Hoe speelt de Internationale Ethische Code een rol bij het verstrekken van informatie aan een advocaat, rechtbank, rechter of elke andere derde partij over kinderen die in het nauw lijken te zitten?

In Nederland worden zorgverleners, hulpverleners, begeleiders én coaches geacht de 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' te hanteren. Dat betekent dat indien er verdenking is van mishandeling/verwaarlozing dit gemeld dient te worden.

In conflictsituaties of tijdens procedures van echtscheiding waarin kinderen of een gedeelte van het oorspronkelijke gezin gecoacht worden, kan het voorkomen dat een advocaat, een Raad voor kinderbescherming of een andere betrokken partij zich richt tot de coach om informatie te verkrijgen. Dan kom je als coach in een lastig parket, want... wat moet je dan doen?

We brengen dit graag onder de aandacht, omdat de afgelopen jaren enkele klachten zijn ingediend met als basis dat informatie over kinderen met derden was gedeeld.

Onder andere het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) biedt daartoe een afwegingskader. Als je met jeugdigen/kinderen werkt, ben je gebonden aan deze richtlijn. Echter, als NOBCO-coach ben je óók gehouden aan de Internationale Ethische Code.

Hoe kun je beide respecteren? Bijvoorbeeld door informatie pas te delen als je eerst hebt gesproken met de betrokken ouders, toestemming van hen hebt en een schriftelijke verklaring hebt opgesteld die door hen beide is ondertekend. In dat document staat ook waarvoor de verschafte informatie bedoeld is en aan wie de informatie wordt verschaft.

Denk je dan: "dat heeft geen zin, want als ik denk dat het kind in de knel zit vanwege het gedrag van de ouders en dat ga ik rapporteren, dan krijg ik echt geen toestemming van hen beiden"?

Volgens de Internationale Ethische Code mag je dan geen informatie beschikbaar stellen. Bij NOBCO aangesloten coaches verstrekken geen informatie aan derden zonder toestemming met de coachee (in dit geval de ouders). Onderdeel "vertrouwelijkheid" lid 2.13 tot en met 2.17 - Internationale Ethische Code

Wat het lastig maakt, is dat als je werkelijk overtuigd bent en dat je grote zorgen hebt over het kind, je volgens de wet een meldplicht hebt, maar dat dit vanwege de Internationale Ethische Code alleen kan nadat (!) je beide ouders (!) hebt geïnformeerd over wat je gaat melden aan wie.

Op die manier kunnen de Internationale Ethische Code voor coaches en de Nederlandse wetgeving naast elkaar opvolging vinden.

Overigens: deze situatie is ook heel goed denkbaar in een context waar een werkgever opeens een coach om een rapportage vraagt. Ook dat is niet de bedoeling. Een professionele coach overlegt met én vraagt toestemming aan de coachee welke informatie met welke reden aan wie wordt verstrekt.

Meer weten over de Internationale Ethische Code en de werking van ethiek in de beroepspraktijk van een coach? Martin Heynen, als Masterpractitioner aangesloten bij NOBCO, verzorgt op 29 oktober om 19.00 een LIVE webinar over werken met de Ethische Code.

Aanmelden kan hier: NOBCO-event 29 oktober