Uitspraken klachtencommisie

Een samenvatting van de uitspraken door de klachtencommissie tref je hieronder aan.
NOBCO-coaches kunnen op het besloten gedeelte de volledige uitspraken van de klachtencommissie nalezen.

Wat als jij en je client gevoelens voor elkaar ontwikkelen? En wat als client dit achteraf als misbruik bestempeld?
Gegrond
28 april 2019
Ongepaste interacties

Klacht: Klaagster stelt achteraf tegen haar wil in een relatie beland te zijn. Coach is in haar beleving over grenzen gegaan en heeft misbruik gemaakt van haar kwetsbaarheid. Ze vindt het de verantwoordelijkheid van Coach, dat hij niet heeft voorkomen dat de verliefdheid zich ontwikkelde. Conclusie: Omdat Coach de situatie heeft beschreven en bevestigd, wordt de klacht gegrond verklaard. Er kan geen sprake zijn van romantische- of seksuele relaties met lopende cliënten en opdrachtgevers. Hij wist gedurende het traject al dat zijn gevoelens zich ontwikkelden en had in de betekenis van de gedragscode op dat moment moeten ingrijpen. Dat er sprake was van ongepast handelen, duidt nadrukkelijk niet op enige blijk van slechte intenties, of andersoortige interacties die op kwade wil duiden. Leerpunten: Wees erg bewust van de triggers, en duid de rol van een professionele verhouding in dit gevoel. Het afronden van een coachtraject geeft geen vrijbrief om daarna een relatie te starten. Ook hierin kan nawerking plaatsvinden van de opgebouwde professionele band.

Download PDF
Waar ligt voor een coach de grens tussen kritische reflectie en het misbruik maken van kwetsbaarheden?
Ongegrond
16 maart 2019
Professioneel handelen

Klacht: Coach heeft in ogen Klaagster misbruik gemaakt van kwetsbaarheden, die aan bod waren gekomen in de gesprekken. Conclusie: De Klachtencommissie is van mening dat Coach er niet verstandig aan heeft gedaan Klaagster op deze wijze de maat te nemen. Echter, het handelen van de Coach conflicteert niet met de geldende gedragscode. Al met al, duidt de Klachtencommissie dat het handelen ‘ongelukkig’ en mogelijk ‘sub-optimaal’ was, maar als klacht niet gegrond kan worden. Daarbij is de klacht dan ook ongegrond verklaard. Leerpunten: Wees in een conflict situatie extra scherp op eigen emoties. Voor de Klachtencommissie is de intentie te allen tijde de zwaarste weging, omdat het effect niet altijd een direct gevolg is van het handelen van de Coach.

Download PDF
hoe zit het met vertrouwelijkheid, wanneer je als coach optreedt vanuit een dubbelrol als mediator?
Deels gegrond-ongegrond
25 februari 2019
Integriteit
|
Vertrouwelijkheid

Klacht: De klacht omvat vier onderdelen: 1. Contractering 2. Weigering stopzetting 3. Eindverslag 4. Misbruik positie. Er is zonder mediation- of coachcontract een traject opgestart. Hiermee zijn de belangen van Klaagster niet gediend. Daarnaast heeft Coach geweigerd het traject stop te zetten, anders dan in een formele zitting met alle partijen. Coach heeft zowel mondeling als per mail geheimhouding toegezegd, maar heeft dit nagelaten door het verzenden van de rapportage aan alle partijen. Als laatste stelt Klaagster dat Coach als vertrouweling van de Gemeente misbruik heeft gemaakt van zijn positie en vertrouwelijke kennis. Conclusie: De Klachtencommissie stelt dat Coach in alle gevallen bij aanvang van zijn werkzaamheden een contract had moeten opstellen met Klaagster. Door deze nalatigheid is een deel van de problemen ontstaan en verergerd. Op dit punt is de klacht dan ook gegrond. Coach stelt als mediator niet eenzijdig een traject te willen laten stopzetten. Daar dit legitiem is, en tevens usance, maakt dat de Klachtencommissie dit punt ongegrond verklaart. Klaagster heeft een sterk punt waar het de vertrouwelijkheid betreft. Coach toont zich niet rolvast en heeft niet gewerkt volgens de geldende normen waaraan een NOBCO-coach dient te voldoen. Dit deel van de klacht wordt dan ook gegrond verklaard. Wat betreft het misbruik maken van de positie in dit proces door Coach: Door de rapportage op te stellen en hierin het handelen van Klaagster te duiden, is Coach wel degelijk afgeweken van de manier waarop professionele coaches en/of mediators zich behoren te gedragen. Daarom wordt ook dit punt gegrond verklaard. Leerpunten: Zorg als coach altijd voor een goede contractering. Het rapporteren van vertrouwelijke informatie is vrijwel in alle gevallen not-done, tenzij met toestemming- en in het belang van, cliënt.

Download PDF
Mag een coach drugsgebruik faciliteren of initiëren als dat een rituele functie dient?
Gegrond
21 november 2018
Professioneel handelen
|
Ongepaste interacties

Klacht: Klaagster had een verleden met psychologische klachten en kreeg drugs toegediend door coach, in de privéwoning van coach. Ook bleef Klaagster hier overnachten. Er ontstond een relatie die Klaagster als onprofessioneel heeft ervaren. Conclusie: De Klachtencommissie komt in haar beoordeling tot de conclusie dat de klacht gegrond kan worden verklaard. Coach was zich bewust van het feit dat Klaagster een kwetsbare cliënt was. Niettemin heeft de Coach nagelaten een heldere overeenkomst op te stellen en afspraken te maken over de samenwerking. Leerpunten: Contractering van het coachtraject is zeer belangrijk. Scheiding van professionele- en persoonlijke rollen. Drugsgebruik of andere zaken/rituelen waarmee de Wet wordt overtreden, worden duidelijk afgewezen.

Download PDF
Is het verstandig als coach om kinderen te ‘horen’ in een geschil tussen ouders?
Deels gegrond-ongegrond
19 april 2018
Vertrouwelijkheid

Klacht: Coach is betrokken in een proces van ouders die in scheiding lagen en gezamenlijk ouderschap hebben over twee dochters. Klaagster stelt dat Coach beide kinderen heeft ‘gehoord’ in deze zaak, en vervolgens informatie van de oudste dochter heeft doorgegeven aan ouders. Conclusie: Deze klacht betreft een aantal verschillende punten: 1) Contractering 2) Vertrouwelijkheid en 3) Resultaat. Het eerste punt van de klacht wordt ongegrond verklaard. Coach heeft een helder contract opgesteld. Het tweede punt aangaande de vertrouwelijkheid, is complexer van aard. De Klachtencommissie stelt vast dat Coach op basis van de Internationale Ethische Code inbreuk heeft gemaakt op de vertrouwelijkheid die in acht genomen had moeten worden. Dit deel van de klacht dan ook gegrond. Over de kwaliteit van coaching is de Klachtencommissie kort: Coach heeft helder benoemd wat haar aanpak was. Dat het resultaat niet is wat Klaagster had gehoopt, kan Coach in alle redelijkheid niet worden verweten. Dit deel van de klacht wordt dan ook ongegrond verklaard. Leerpunten: Vertrouwelijkheid die in acht genomen moet worden. Wanneer je als coach werkt met kinderen, is het van belang om extra voorzichtigheid in acht te nemen.

Download PDF