Klachtencommissie

De klachtencommissie van NOBCO onderzoekt en beoordeelt klachten over NOBCO-coaches en ziet toe op een zorgvuldige afhandeling.

Activiteiten Klachtencommissie

De klachtencommissie doet (schriftelijk) uitspraak of de klacht ontvankelijk en/of gegrond is. Aan die uitspraak kan de NOBCO-klachtencommissie een aanbeveling verbinden, gericht aan de coach of het bestuur van NOBCO. Uitspraken worden geanonimiseerd bekend gemaakt aan alle NOBCO-coaches.

Klik hier voor het complete Klachtenreglement.

Klacht indienen

Heb je een klacht, waar je met je coach niet uitkomt? Een klacht over een NOBCO-coach kun je indienen via deze link.

Klachtencommissie

E. (Edward) Dijxhoorn

Vertrouwen ligt aan de basis van de relatie tussen coach, coachees en opdrachtgevers. Evenzo is vertrouwen het fundament waarop de behandeling van klachten is gestoeld. Als voorzitter van de klachtencommissie acht ik het onder meer mijn taak om te zorgen dat partijen in een, in het klachtenreglement verankerde, open dialoog de ontsporing van hun relatie kunnen bespreken. Mijn lange ervaring als advocaat, bestuurder, toezichthouder en, niet in de laatste plaats, mediator moeten daarbij van pas kunnen komen.

A.J. (Arvid) Buit

Als executive coach, supervisor maar zeker ook als mens geloof ik in authenticiteit, ethisch-bewustzijn en een verantwoordelijkheid groter dan jezelf. Binnen de klachtencommissie mogen wij onafhankelijk bijdragen aan de professionele ontwikkeling van alle NOBCO-coaches en het uitstralen van kennis/kunde richting opdrachtgevers.


Begeleiding voor NOBCO-coaches bij een klacht

NOBCO kent een klachtenprocedure die coachees, opdrachtgevers en andere belanghebbenden in de gelegenheid stelt om een klacht in te dienen tegen een aangesloten beroepscoach over:

  • nalatig handelen van NOBCO-coach bij de uitvoering van een opdracht;
  • financiële geschillen, voortvloeiend uit het coachingscontract.

Voor de meeste coaches is het een ingrijpende ervaring om met een klacht te worden geconfronteerd. Diverse emoties kunnen hierbij een rol spelen.
Daarnaast wordt van de coach verwacht dat deze op adequate wijze - en bij voorkeur met enige reflectie- op de klacht ingaat en een schriftelijke reactie formuleert, welke aan de Klachtencommissie wordt toegestuurd.

Het bestuur van NOBCO biedt haar coaches de gelegenheid om zich te laten ondersteunen in het hanteren van de klacht, het reflecteren op de inhoud, het formuleren van een reactie, het bespreken van de uitspraak van de Klachtencommissie en eventuele andere zaken die aan de orde komen.
De mogelijkheid om door één van de NOBCO-klachtbuddy’s ondersteund te worden, wordt geïntroduceerd door middel van een brief, tegelijkertijd met toezending van de klacht aan de coach.