Toekenning NOBCO PE-Vignet

Om je vak als coach professioneel en zorgvuldig uit te oefenen is het noodzakelijk dat je je voortdurend blijft ontwikkelen. NOBCO-coaches met een keurmerk op één van de EIA-niveaus dienen binnen vijf jaar een verlengingsaanvraag te doen voor hun geldende niveau, of een upgrade aan te vragen. Eén van de onderdelen die hierbij wordt getoetst is in hoeverre de coach aan Permanente Educatie heeft gedaan. Om de keuze voor coaches uit het ruime aanbod van PE-activiteiten te vergemakkelijken, kent NOBCO aan bepaalde opleidingen het NOBCO PE-vignet toe.

Aanbieders van opleidingen kunnen het PE-vignet aanvragen. Als een opleiding het PE-vignet krijgt toegekend, is deze zichtbaar op één van de meest bezochte pagina’s van de NOBCO-website. Dagelijks bezoeken vele coaches deze pagina op zoek naar relevante opleidingen. Als opleider ondersteun je zo de coaches bij de selectie van relevante opleidingen.

Beoordeling door PE-commissie

Of de door jou georganiseerde opleiding een PE-vignet krijgt, wordt beoordeeld door de PE-commissie van NOBCO. Deze commissie bestaat momenteel uit:

 • Martin Heynen (voorzitter)
 • Mariska Verduijn
 • Patrick Schoenmakers

Zij zijn alle drie gecertificeerd als NOBCO | EMCC Senior Practitioner en/of Master Practitioner Coach.

De eisen voor toekenning van het PE-vignet

Om voor toekenning van het PE-vignet in aanmerking te komen moet je aan de onderstaande basiseisen voldoen:

 • Je hebt PE-uren aangevraagd voor de opleiding door het volledig invullen van het aanvraagformulier.
 • De kosten voor de aanvraag zijn voldaan.
 • Deelnemers ontvangen na afronding van de opleiding een certificaat waarop het PE- Vignet en het aantal uren staat vermeld.
 • De opleiding wordt schriftelijk geëvalueerd. Deze evaluaties worden minimaal twee jaar bewaard en zijn door NOBCO opvraagbaar.

De PE-commissie beoordeelt of is voldaan aan de basiseisen. Daarnaast beoordeelt de PE-commissie wat de opleiding inhoudelijk te bieden heeft. Daarbij wordt gekeken naar de volgende punten:

 • Toepasbaarheid
 • Diepgang
 • Deskundigheid
 • Tastbaarheid

Klik hier voor meer informatie over deze basiseisen.

Als eenmaal is vastgesteld dat aan een bepaalde opleiding een PE-vignet wordt toegekend, wordt ook het aantal contacturen bepaald. Dat aantal wordt bij het PE-vignet vermeld. Contacturen zijn alle uren waarop sprake is van direct en persoonlijk contact tussen een trainer en één of meer deelnemers. Daarin wordt dus niet meegenomen: onbegeleide intervisie, panel- of forumbijeenkomsten, werken met ‘proefcliënten’, chatcontact, literatuurstudie, huiswerk en dergelijke.

Interne opleidingen (bijvoorbeeld trainingsdagen voor interne coaches bij een grotere onderneming of voor alle freelance coaches van een trainingsinstituut) worden op dezelfde manier beoordeeld als externe activiteiten (zoals trainingen onder open inschrijving).

Je kunt voor een opleiding ofwel een EQA-keurmerk aanvragen, ofwel een PE-vignet. Dus niet allebei tegelijk. Een EQA-opleiding biedt een volledig programma, gericht op het behalen van een bepaald EIA-niveau. Voor een dergelijk programma kan geen PE-vignet worden aangevraagd. Het is wel mogelijk om voor losse modules die onderdeel zijn van een breder EQA-programma het PE-vignet aan te vragen.

Het PE-vignet kan niet worden aangevraagd voor programma’s die uitsluitend bestaan uit begeleide supervisie- en intervisiebijeenkomsten. Supervisoren die zich willen registreren wijzen we graag op de mogelijkheid om een internationale accreditatie als supervisor aan te vragen (ESIA).

Het is van groot belang dat uit de beschrijving van de inhoud van de opleiding op de vragenlijst voor de PE-commissie duidelijk wordt of en in hoeverre je activiteit aan de genoemde criteria voldoet. Het moet voor de commissie geen zoekplaatje worden. De verantwoordelijkheid voor tijdige, correcte en volledige informatievoorziening in de aanvraagprocedure ligt bij de aanvrager.

In een aantal gevallen zal de PE-commissie aanvullende informatie vragen. Van activiteiten die al vaker zijn gegeven kunnen aanvullende gegevens, waaronder evaluatieformulieren, worden opgevraagd.

Voor de beoordeling gaat de PE-commissie uit van de gegevens die je zelf aanreikt, middels het formulier of als antwoord op vragen. De PE-commissie gebruikt ook andere openbare bronnen (waaronder brochures, internetsites, ervaringen van eerdere deelnemers of informatie van derden) bij het bepalen van haar oordeel. Als deze bronnen van elkaar afwijken, beoordeelt de PE-commissie op grond van de openbare bronnen van de opleider, omdat die immers ook door de doelgroep worden gezien.

Indien een PE-commissielid zakelijk of persoonlijk contact heeft of heeft gehad met aanvragers, trainers of andere betrokkenen bij een bepaalde opleiding, dan zal dat PE-commissielid zich verschonen en niet meedoen bij het beoordelen van de betreffende opleiding.

De doorlooptijd van de aanvraag is maximaal vier weken nadat het aanvraagformulier is ontvangen en de kosten zijn voldaan. In de regel zat echter veel sneller een beslissing worden genomen.

Gebruik van het PE-vignet

Als aan je opleiding een PE-vignet is toegekend dan mag je dat op je website publiceren, met het PE- Vignet, het toekenningsnummer en het aantal uren waarvoor het PE-vignet is toegekend. Het PE- Vignet mag uitsluitend worden vermeld bij de betreffende opleiding(en), en geldt alleen daarvoor, dus niet voor je hele organisatie. Al het andere gebruik van het PE-vignet is nadrukkelijk verboden. Tegen misbruik zal worden opgetreden door intrekking van alle PE-vignetten van de betreffende aanbieder en verwijdering van alle opleidingen van de lijst.

Geldigheid van het PE-vignet

Het PE-vignet blijft twee jaar geldig na toekenning. Je bent zelf verantwoordelijk voor het hernieuwen van de aanvraag. Als geen herhalingsaanvraag wordt gedaan, vervalt het PE-vignet en wordt je opleiding niet meer vermeld op de website van NOBCO. Je bent dan ook niet langer gerechtigd het PE-vignet op je eigen uitingen te vermelden.

De geldigheid van het PE-vignet vervalt als er sprake is van tussentijdse veranderingen in de activiteit, die effect hebben op één of meer van de genoemde criteria. Bijvoorbeeld het vervangen van een trainer of het veranderen van de inhoud of duur van de activiteit. Als aanvrager ben je er zelf voor verantwoordelijk dit aan de PE-commissie te laten weten. Als je relevante wijzigingen niet doorgeeft, behoudt NOBCO zich het recht voor om het PE-vignet in te trekken.

Kosten voor de aanvraag

De kosten die gepaard gaan met een aanvraag voor het NOBCO PE-vignet zijn € 130,00 (exclusief BTW) per aanvraag. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de kosten zijn voldaan.

Korting

Voor het aanvragen van een PE-vignet voor meerdere opleidingen tegelijk bieden we de onderstaande korting.

Aantal aanvragen tegelijk Kosten
twee PE-Vignetten -10% korting € 234,00 i.p.v. € 260,00 exclusief BTW
drie PE-Vignetten - 15% korting € 331,50 i.p.v. € 390,00 exclusief BTW
vier PE-Vignetten - 20% korting € 416,00 i.p.v. € 520,00 exclusief BTW
meer dan vier PE-Vignetten - 20% korting

Na toekenning van het PE-vignet wordt de opleiding toegevoegd aan de zoekmachine met opleidingen met NOBCO PE-vignet. In deze zoekmachine worden de startdata van je opleiding gepubliceerd. Binnen de termijn van twee jaar kan je onbeperkt nieuwe startdata toe laten voegen. Via info@nobco.nl kan je nieuwe startdata aan ons doorgeven. Vermeld in je e-mail de naam van de activiteit(en) en de nieuwe startdata.

Voor alle duidelijkheid wijzen wij je erop dat de kosten worden gebruikt voor het administratief afhandelen en beoordelen van je aanvraag. Dit betekent dat als je aanvraag wordt afgewezen er geen restitutie van dit bedrag zal plaatsvinden. Wij raden je dan ook aan om vooraf goed te kijken naar de criteria die de PE-commissie hanteert voor de beoordeling.

Heroverweging

Als je het niet eens bent met het weigeren van het PE-vignet kan je een heroverweging aanvragen bij de PE-commissie. Die zal dan nogmaals beoordelen of haar besluit terecht was op basis van de extra informatie die je aandraagt. Tegen de uitkomst van de heroverweging is geen beroep mogelijk.

Aan in het verleden toegekende punten of PE-vignetten kunnen geen rechten worden ontleend voor de toekomst. De PE-commissie zal wel inzichtelijk maken waarom zij in voorkomende gevallen afwijkt van eerdere toekenningen.

Overgangsafspraken
De boven beschreven procedure geldt vanaf 1 maart 2018. Opleidingen waaraan in de vorige procedure PE-punten zijn toegekend ontvangen automatisch het PE-Vignet voor de nog resterende duur van de destijds verleende erkenning. Bij een herhalingsaanvraag wordt beoordeeld op basis van de nieuwe criteria.