Algemene Voorwaarden

NOBCO Algemene Voorwaarden versie: december 2023

Klik hier om de Algemene Voorwaarden als pdf te bekijken

Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) 
gevestigd en kantoorhoudende te (3861 MC) Nijkerk aan de Berencamperweg 10 in Nijkerk, Kamer van Koophandel nummer 34188394

website www.nobco.nl
telefoonnummer: 033-247 34 28
e-mailadres: info@nobco.nl
 

Artikel 1. Definities

 1. In de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, de toetredingscriteria en overige bijlagen bij de
             Overeenkomst wordt verstaan onder:

NOBCO-coach

Aangesloten vóór 31-12-2022
Dit is een persoon die als coach is aangesloten vóór 1-1-2023 en die uiterlijk op 31-12-2027 een EIA-certificering behaalt en van de overgangsregeling gebruik maakt om ofwel te certificeren ofwel communitylid te worden. Zonder
EIA-certificering wordt de aansluiting per 1-1-2028 automatisch omgezet naar een aansluiting als communitylid.

Aangesloten vanaf  1-1-2023
Dit is een NOBCO-coach die aan de NOBCO-toetredingscriteria voldoet en binnen 3 jaar na toetreding een EIA-certificering behaalt. Zonder een EIA-certificering wordt de aansluiting na 3 jaar automatisch omgezet naar een aansluiting als communitylid.

Gecertificeerd NOBCO-coach

Dit is een NOBCO-coach met een door NOBCO erkende certificering, zoals in actuele toetredingscriteria en in de Gebruikersvoorwaarden op de website vermeld.

Gebruikersvoorwaarden

De op de website gepubliceerde actuele gebruikersvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 4 van de  Algemene Voorwaarden.

NOBCO-communitylid

Dit is een persoon die aantoonbaar geïnteresseerd is in het coachvak en voldoet aan de geldende toetredingscriteria voor communityleden. Een NOBCO-communitylid is niet verplicht om zich te laten certificeren.

Aspirant NOBCO-coach

Dit is een persoon die niet voldoet aan de NOBCO- toetredingscriteria, maar binnen 1 jaar na toetreding bij NOBCO een EIA certificering behaalt.

Studentaansluiting

Dit is een persoon die een EQA-opleiding volgt tot coach, niet eerder aangesloten is geweest bij NOBCO en zich tijdens zijn/haar opleiding wil aansluiten bij NOBCO.

Nestor coach-aansluiting

Dit is een NOBCO-coach of een gecertificeerd NOBCO-coach, ouder dan 65 jaar en minimaal 10 jaar aangesloten bij NOBCO.

Gecertificeerd NOBCO- teamcoach

Dit is een persoon met een door NOBCO erkend certificaat voor teamcoaching, zoals op de website vermeld, zie Toelichting op aansluitmogelijkheden.

Opleiders-aansluiting

Dit is een opleidingsinstituut dat zich bij NOBCO aansluit om coaches op te leiden volgens de kwaliteits- en competentie criteria zoals die voor beroepscoaches gelden volgens het EQA-keurmerk. Met de aansluiting bij NOBCO kunnen zij hun studenten een studentenvoucher aanbieden, waardoor studenten met een individuele aansluiting toegang krijgen tot een deel van de producten en diensten van NOBCO.

Organisatie-aansluiting

Dit zijn organisaties, niet zijnde opleidingsinstituten, die met hun aansluiting de intentie uitspreken om samen met NOBCO te werken aan de professionaliteit van het coachen in Nederland.

Gecertificeerd NOBCO- supervisor

 

Partij

 

Partijen
 

Schriftelijk

 

Stichting NOBCO

 

 

Website

 

Dit is een persoon met een door NOBCO erkend certificaat voor supervisie, zoals op de website vermeld,  zie Toelichting op aansluitmogelijkheden.
 

NOBCO of de Contractant.
 

NOBCO en de Contractant tezamen.
 

Hieronder wordt begrepen correspondentie per reguliere post, per aangetekende post, per fax en per e-mail.
 

De Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches gevestigd en kantoorhoudende te (3861 MC) Nijkerk aan de Berencamperweg 10, Kamer van Koophandel nummer 34188394, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

De website www.nobco.nl

 

Overeenkomst

 

Deze Overeenkomst met bijlagen die hiervan integraal onderdeel uitmaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en iedere Overeenkomst tussen NOBCO en de Contractant. De Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing op alle (toekomstige) overeenkomsten tussen Partijen.
 2. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door NOBCO schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. In dat geval zullen Partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over (een) alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. De ongeldigheid van een of meer bedingen kan nimmer leiden tot aanspraken van de ene Partij op de andere Partij.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor NOBCO, maar ook voor haar directe en indirecte bestuursleden, werknemers, hulppersonen, onderaannemers, leveranciers en andere ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, als waren zij door henzelf bedongen.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
 6. Het Reglement Sleutelpersonen is per direct bindend voor elke sleutelpersoon. Het Reglement Sleutelpersonen maakt integraal onderdeel uit van alle verplichtingen in deze Algemene voorwaarden en is gelijktijdig met deze voorwaarden geldig. Indien een sleutelpersoon het Reglement nog niet heeft ondertekend is deze per direct van toepassing ongeacht of de feitelijke uitvoering van de taken al heeft plaatsgevonden.

Artikel 3. (Uitvoering van) de Overeenkomst

 1. NOBCO behoudt zich het recht voor om een aanvraag tot het aangaan van een Overeenkomst van de Contractant om haar moverende redenen te weigeren.
 2. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat NOBCO de aanmelding heeft geaccepteerd en verwerkt dan wel met een begin van de uitvoering van de Overeenkomst door NOBCO.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit naar mening van NOBCO vereist, heeft NOBCO het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NOBCO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractant begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst, direct aan NOBCO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NOBCO zijn verstrekt, heeft NOBCO het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Contractant in rekening te brengen. NOBCO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NOBCO is uitgegaan van door de Contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 4. Gebruikersvoorwaarden: Toetredingscriteria, tarieven en voordelen

 1. Afhankelijk van de aansluiting gelden er specifieke (toetredings)criteria. Deze specifieke (toetredings)criteria voor een desbetreffende aansluiting bij NOBCO worden op de website weergeven. NOBCO behoudt zich het recht voor om deze (toetredings)criteria eenzijdig te wijzigen. De actuele versie van de (toetredings)criteria wordt steeds op de website gepubliceerd.
 2. Afhankelijk van de aansluiting gelden er voor aangesloten natuurlijke personen en rechtspersonen specifieke voordelen die voor de betreffende aansluiting eveneens op de website worden weergeven. Deze gebruikersvoorwaarden worden door het bestuur vastgesteld.

Artikel 5. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden behoudt NOBCO zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door NOBCO verstrekte stukken, zoals bijvoorbeeld rapporten, adviezen, ontwerpen, lezingen, brochures, PowerPoints, schetsen, tekeningen, software, model-contracten, model-documenten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Contractant en mogen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van NOBCO niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Hoewel deze documenten met de meeste zorgvuldigheid zijn samengesteld, is NOBCO niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik daarvan door de Contractant, in de meest ruime zin des woords, bijvoorbeeld door onvolledigheden of onjuistheden hierin.

Artikel 7. Annulering, opzegging en ontbinding van de Overeenkomst

 1. In geval van een (voorgenomen) besluit tot een liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Contractant, een (voornemen van) een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling van de (onderneming) van de Contractant en/of een (voorgenomen) verzoek tot toelating tot de schuldsanering van de (onderneming van) de Contractant of indien schuldeisers van de (vennootschap van) de Contractant een betalingsregeling wordt of zal worden aangeboden, of indien de Contractant zijn onderneming staakt, of indien NOBCO een van de hiervoor genoemde omstandigheden bij de Contractant redelijkerwijs aannemelijk acht of goede grond heeft hiervoor te vrezen, dan zijn de verplichtingen van de Contractant jegens NOBCO en vorderingen van NOBCO op de Contractant onmiddellijk opeisbaar.
 2. In de onder lid 1 genoemde gevallen is NOBCO tevens bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of tot de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van NOBCO schadevergoeding te vorderen.
 3. NOBCO kan de Contractant bij het sluiten van de Overeenkomst vragen zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichtingen te stellen. Bij uitblijven van deze zekerheid dan wel een naar mening van NOBCO onvoldoende zekerheid, mag NOBCO de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
 4. NOBCO mag ook tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst door middel van opzegging met directe ingang dan wel ontbinding overgaan, wanneer de Contractant door de klachtencommissie, bereikbaar via e-mail ckb@nobco.nl, wordt of is gewaarschuwd en/of geschorst en/of geroyeerd.
 5. Wanneer NOBCO de Overeenkomst beëindigd, zoals bedoeld in dit artikel, is NOBCO niet gehouden om de Contractant enige (schade)vergoeding te betalen.

Artikel 8. Klacht

 1. Een klacht over verrichte diensten/werkzaamheden dient door de Contractant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan NOBCO.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal NOBCO de diensten/werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Contractant naar mening van NOBCO zinloos is geworden. De Contractant kan dit ook schriftelijk kenbaar maken.
 3. Indien de dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal NOBCO slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9. Betaling

 1. Tenzij in de Overeenkomst anders bepaald, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door NOBCO aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. Indien NOBCO van de Contractant geen betaling heeft mogen ontvangen binnen de betalingstermijn, dan verkeert de Contractant ingevolge art. 6:83 sub a BW van rechtswege – zonder dat een aanmaning vereist is – in verzuim.
 2. NOBCO maakt bij aanmaning bovendien aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
 3. Door de Contractant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Contractant dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde factuur.
 4. Indien de dienst van NOBCO de aansluiting van Contractant betreft, geldt bij een derde betalingsherinnering of aanmaning dat de Contractant wordt afgesloten van het systeem van NOBCO. Indien de achterstand binnen 14 dagen wordt ingelost, is de heraansluiting kosteloos. Daarna worden er administratiekosten voor heraansluiting in rekening gebracht, welke € 50,00 bedragen.
 5. Ter beoordeling door de penningmeester van NOBCO is in uitzonderingsgevallen een betalingsregeling overeen te komen.

Artikel 10. Niet nakoming

Ingeval de Contractant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, is NOBCO gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Voorts is NOBCO gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden. Bij een tussentijdse opzegging en bij een ontbinding blijft de Contractant gehouden om de overeengekomen vergoeding voor het lopende jaar (januari-december) te voldoen, zulks onverminderd het recht van NOBCO op een volledige schadevergoeding. De overeengekomen vergoeding voor het betreffende jaar zal na ontbinding strekken ter vergoeding van de reeds door NOBCO in dat jaar verrichte en geplande diensten/werkzaamheden die niet ongedaan gemaakt kunnen worden en waarvoor NOBCO niet afzonderlijk factureert.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien NOBCO tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst, is zij jegens de andere partij enkel aansprakelijk voor eventuele directe schade die daaruit voortvloeit, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, voor zover er sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan haar zijde.
 2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of andere gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet genoten omzet of winst, rente of vertragingsschade, gemiste besparingen of reputatieschade, is uitgesloten.
 3. Voor zover op NOBCO enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust – op grond van contractuele aansprakelijkheid, uit onrechtmatige daad dan wel uit enig andere wettelijke of buitenwettelijke grond – en NOBCO gehouden zou zijn enige schade te vergoeden, dan zal de aansprakelijkheid en de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door NOBCO gesloten verzekering wordt uitbetaald en in elk geval tot hetgeen door NOBCO in het kader van de onderhavige Overeenkomst in het desbetreffende kalenderjaar tot maximaal zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis is gefactureerd en ook is betaald door de Contractant.
 4. NOBCO kan de Contractant modelovereenkomsten of andere documenten c.q. presentaties en/of lezingen al dan niet via haar website ter beschikking stellen voor eigen gebruik door de Contractant. Hoewel deze stukken met de meeste zorgvuldigheid zijn en worden vervaardigd, adviseert NOBCO de Contractant om deze stukken en informatie voor gebruik altijd af te (laten) stemmen op de (recente) stand van het recht en op de specifieke situatie van de Contractant. NOBCO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade samenhangend met of voortkomend uit het gebruik van een modelovereenkomst of ander document dat door de Contractant wordt gebruikt, een en ander in de meest ruime zin des woord.

Artikel 12. Overmacht

 1. NOBCO is niet aansprakelijk jegens de Contractant voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Als overmachtssituaties zijn aan te merken elke tekortkoming die NOBCO niet is toe te rekenen; indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt en geven de Contractant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding.
 3. Als overmachtssituatie wordt in ieder geval aangemerkt: ziekte van bestuurders en niet-levering van noodzakelijke producten of diensten (waaronder het verzorgen van lezingen) door derden.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NOBCO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NOBCO niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat de andere partij in dat geval recht heeft op enige (schade)vergoeding.
 5. Indien NOBCO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Wijziging van deze voorwaarden

NOBCO behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. De actuele versie van deze voorwaarden wordt op de website gepubliceerd. Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden treden in werking op het moment dat de wijzigingen op de Website worden gepubliceerd.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke aanbieding, offerte, opdracht en Overeenkomst tussen NOBCO en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen NOBCO en de Contractant uit hoofde van een Overeenkomst of voortvloeiende uit een Overeenkomst tussen partijen of geschillen over het bestaan en de geldigheid van de Overeenkomst, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar NOBCO is gevestigd.

Versie: december 2023