Privacyverklaring

Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) verwerkt dagelijks informatie over personen en houdt zich daarbij aan de wet. NOBCO respecteert de privacy van de personen over wie wij informatie ontvangen en behandelen de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens  worden verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
NOBCO Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches
Berencamperweg 10, 3861 MC Nijkerk
telefoonnummer: 033- 2473428
e-mailadres: info@nobco.nl

NOBCO verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kan NOBCO uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.

Persoonsgegevens
NOBCO verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • geboortedatum en –plaats
 • geslacht
 • pasfoto
 • interessegebieden
 • opleidingsinformatie
 • werkervaring
 • persoonlijke motivatie en profilering
 • werkgever
 • bankgegevens
   

Doeleinden
Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, zoals:

 • het invulling geven aan het fungeren als stichting volgens de bepalingen in de NOBCO-statuten in het algemeen;
 • het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 • het bevorderen van deelname aan activiteiten die NOBCO organiseert;
 • het onderhouden van contact;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • verbetering van de dienstverlening;
 • facturering;
 • het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • marketing;
 • sollicitaties voor sleutelrollen, deelname aan diverse commissies en de inzet als vrijwilliger;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen.
   

Grondslagen
NOBCO verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een (aansluitings)overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerkt NOBCO persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen - en ter verbetering - van onze diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van NOBCO persoonsgegevens aan NOBCO verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat NOBCO deze gegevens van u verwerkt.
 

Verstrekking binnen de stichting
NOBCO kan op verzoek individuele NOBCO-aangesloten personen relevante persoonsgegevens van mensen verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan het individuele persoon, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de statutaire doelen van NOBCO.
 

Voor externe verwerking
NOBCO kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. De gegevens worden slechts verstrekt op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder de NOBCO partners verstaat NOBCO onder meer haar backoffice MOS, MOS events, EMCC, DNV, IT-leveranciers, websitebeheerder en de beheerder van het CRM-systeem. Met deze derden heeft NOBCO een verwerkersovereenkomst en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerkt worden ten behoeve van NOBCO en voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer NOBCO aan een wettelijke verplichting moet voldoen.


Doorgifte van uw gegevens buiten de EU
Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen ten behoeve van een goede bedrijfsvoering. NOBCO kan uw persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland door middel van het gebruik van bijvoorbeeld Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. NOBCO maakt daarvoor gebruik door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.


Bewaartermijnen
NOBCO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. NOBCO zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.

Cookies
Op de website gebruiken we functionele en analytische cookies om de online dienstverlening te verbeteren. Trackingcookies plaatsen we alleen na uw toestemming.

Uw rechten
U heeft jegens NOBCO een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten we die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op uw verzoek zal NOBCO u schriftelijk mededelen of NOBCO persoonsgegevens van u verwerkt. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een geldig identiteitsdocument. In haar reactie licht NOBCO toe welke persoonsgegevens zij van u heeft verwerkt of nog verwerkt en geeft zij u daar een kopie van. Ook licht NOBCO toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u NOBCO verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. NOBCO motiveert haar reactie. Gaat NOBCO tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing
U kunt NOBCO verzoeken uw persoonsgegevens in haar systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • u maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • NOBCO moet uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • NOBCO heeft uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang NOBCO uw verzoek in behandeling heeft. U mag

NOBCO ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat NOBCO uw gegevens onrechtmatig verwerkt of deze niet meer nodig heeft of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zal NOBCO de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan NOBCO hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, heeft u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt NOBCO in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die NOBCO op basis van uw persoonsgegevens zou hebben aangemaakt. NOBCO zal verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij NOBCO dwingende gerechtvaardigde redenen kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: info@nobco.nl. NOBCO zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NOBCO, laat dit dan vooral aan ons weten. Ook wijzen wij u erop dat u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens ook altijd kunt melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht en heeft een klachtenprocedure.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuurt u uw vraag dan naar:

NOBCO Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches
Berencamperweg 10, 3861 MC Nijkerk
telefoonnummer: 033- 2473428
e-mailadres: info@nobco.nl


Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. NOBCO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op de website gepubliceerd.