Voor korte tot middellange opleidingen kun je als opleider het NOBCO PE-vignet aanvragen. Bijvoorbeeld voor cursussen, modules, workshops, trainingen en andere bijeenkomsten gericht op scholing van coaches.

Opleidingen met het PE-vignet zijn zichtbaar op één van de meest bezochte pagina’s van de NOBCO-website. Daar zoeken coaches dagelijks naar relevante opleidingen. Bovendien dienen coaches te investeren in hun Permanente Educatie (PE). Dus als PE-opleider help je coaches bij het selecteren van bijscholingsactiviteiten bij het werken aan de verlenging van hun EIA-certificering.

Wat zijn de eisen voor toekenning van het PE-vignet?

De Commissie toekenning PE-vignet (verder commissie genoemd) van NOBCO beoordeelt of de door jou georganiseerde activiteit aan de kwaliteitseisen voldoet. De commissie bekijkt wat de opleiding inhoudelijk te bieden heeft, aan de hand van de volgende punten:

  • Toepasbaarheid;
  • Diepgang;
  • Deskundigheid;
  • Tastbaarheid.

Het PE-vignet kan niet worden aangevraagd voor programma’s die uitsluitend bestaan uit begeleide supervisie- en intervisiebijeenkomsten. Supervisoren die zich willen registreren kunnen een internationale accreditatie als supervisor aanvragen (ESIA).

Toetsingscriteria

Hoe worden contacturen bepaald?

Voor toekenning van het PE-vignet wordt het aantal contacturen bepaald. Dat wordt bij het PE-vignet vermeld. Onder contacturen verstaan we direct, persoonlijk contact tussen trainer en deelnemer. Dus niet: onbegeleide intervisie, panel- of forumbijeenkomsten, werken met ‘proefcliënten’, chatcontact, literatuurstudie, huiswerk en dergelijke.

Interne opleidingen (bijvoorbeeld trainingsdagen voor interne of freelance coaches bij een grotere onderneming) worden op dezelfde manier beoordeeld als externe activiteiten (zoals trainingen onder open inschrijving).

Hoe worden online trainingen beoordeeld?

Er is een grote toename in aanvragen voor trainingen die geheel online zijn. Dat plaatst de PE-commissie voor een vraagstuk. Hoe weet je bij een online training of deelnemers echt actief meedoen?

Bij maximaal zeven deelnemers gaat de PE-commissie er automatisch vanuit dat een trainer de deelname bewaakt. Bij groepen van acht deelnemers of meer, vraagt de PE-commissie jou om aan te tonen dat de deelnemers werkelijk aanwezig zijn, meedoen en iets leren. Dat kan door het waarborgen van interactie in breakout groepen, toetsen van het geleerde, verplicht maken van huiswerk of oefeningen en dergelijke.

Opleiders schrijven hun verslag hierover in het aanvraagformulier. Dit wordt door de PE-commissie meegewogen in het aanvraagproces.

Hoe mag het PE-vignet gebruikt worden?

Als aan je opleiding een PE-vignet is toegekend, mag je dat op je website publiceren, met het toekenningsnummer en het aantal uren waarvoor het is toegekend. Het mag alleen worden vermeld bij de opleiding(en) waarvoor het geldt, dus niet voor je hele organisatie. Al het andere gebruik van het PE-vignet is niet toegestaan. Tegen misbruik zal worden opgetreden door intrekking van alle PE-vignetten van de betreffende aanbieder en verwijdering van alle opleidingen van de lijst.

Hoe lang is het PE-vignet geldig?

Het PE-vignet blijft twee jaar geldig na toekenning. Je bent zelf verantwoordelijk voor het hernieuwen van de aanvraag. Als geen herhalingsaanvraag wordt gedaan, vervalt het vignet en wordt je opleiding niet meer vermeld op de website van NOBCO. Je mag dan ook niet langer het PE-vignet op je eigen uitingen vermelden.

De geldigheid van het PE-vignet vervalt als tussentijdse veranderingen effect hebben op één van de genoemde criteria. Bijvoorbeeld een nieuwe trainer of een aangepaste duur of inhoud. Als aanvrager ben je verantwoordelijk om relevante veranderingen aan de commissie door te geven. Doe je dat niet, dan kan het PE-vignet worden ingetrokken.

Wat zijn de kosten voor een PE-vignet aanvraag?

Voor € 135 (excl. btw) wordt je aanvraag beoordeeld en bij toekenning is het twee jaar geldig. De kosten zijn voor het beoordelen van je aanvraag en voor de administratieve afhandeling. Let op: Er vindt dus geen restitutie plaats bij afwijzing van de aanvraag. Daarom raden we je aan om vooraf de criteria voor het PE-vignet uitgebreid te bestuderen, zodat je zo goed mogelijk kunt inschatten of je aanvraag aan alle criteria voldoet.

Toetsingscriteria

Wil je meerdere PE-vignetten met korting aanvragen?

Je krijgt korting als je meerder PE-aanvragen tegelijk doet. Je kunt vignetten aanvragen voor verschillende cursussen of bijvoorbeeld voor aparte modules uit een grotere opleiding.

Korting voor meerdere aanvragen Gereduceerd tarief
2 PE-vignetten: 10% korting € 243,00 i.p.v. € 270,00 excl. btw
3 PE-vignetten: 15% korting € 344,25 i.p.v. € 405,00 excl. btw
4 PE-vignetten: 20% korting € 432,00 i.p.v. € 540,00 excl. btw

Voor meer dan 4 PE-vignetten geldt 20% korting.

Na toekenning van het PE-vignet wordt de opleiding toegevoegd aan de zoekmachine opleidingen met NOBCO PE-vignet. Inclusief de startdata van je opleiding. Binnen de termijn van twee jaar kan je onbeperkt nieuwe startdata toe laten voegen. Je kunt ze doorgeven via info@nobco.nl. Vermeld in je mail de naam van de activiteit(en) en de nieuwe startdata.

PE-vignet aanvragen

​​​​​Aanvragen PE-vignet

Waar moet je nog meer op letten bij je PE-aanvraag?

Om in aanmerking te komen moet je aan de onderstaande basiseisen voldoen:

  • Je hebt PE-uren aangevraagd voor de opleiding door het volledig invullen van het aanvraagformulier;
  • De kosten voor de aanvraag zijn voldaan;
  • Deelnemers ontvangen na afronding van de opleiding een certificaat waarop het PE-vignet en het aantal uren staat vermeld;
  • De opleiding wordt schriftelijk geëvalueerd. Deze evaluaties worden minimaal twee jaar bewaard en zijn door NOBCO opvraagbaar.

Je kunt voor een opleiding óf een EQA-certificaat aanvragen, óf een PE-vignet, niet allebei. Voor losse modules als onderdeel van een EQA-programma kun je wel een PE-vignet aanvragen.

Omschrijf de inhoud van de opleiding zo helder en compleet mogelijk op de vragenlijst. Maak aan de commissie duidelijk in hoeverre je activiteit aan alle genoemde criteria voldoet. De verantwoordelijkheid voor het volledig, correct en tijdig verstrekken van informatie ligt bij de aanvrager.

Soms vraagt de commissie aanvullende informatie. Van activiteiten die al vaker zijn gegeven kunnen bijvoorbeeld evaluatieformulieren worden opgevraagd.

Voor de beoordeling gaat de commissie uit van de gegevens die je zelf aanreikt, via het formulier of als antwoord op vragen. De commissie bekijkt ook andere openbare bronnen, zoals brochures, internetsites, ervaringen van eerdere deelnemers of informatie van derden. Als deze van elkaar afwijken, beperkt de commissie zich tot de openbare bronnen, omdat die ook door de doelgroep worden gezien.

Als een commissielid zakelijk of persoonlijk contact heeft (gehad) met aanvragers, trainers of andere betrokkenen bij een opleiding, zal dit commissielid niet meedoen aan het beoordelen van die opleiding.

De doorlooptijd van de aanvraag is maximaal vier weken nadat het aanvraagformulier is ontvangen en de kosten zijn voldaan. In de regel valt de beslissing veel sneller.

Het kan natuurlijk zijn dat je aanvraag afgewezen wordt; hieronder staat hoe je dan kunt handelen.

Ben je het niet eens met een afwijzing?

Als je het niet eens bent met het weigeren van het PE-vignet kan je een heroverweging aanvragen bij de commissie. Er zal opnieuw worden beoordeeld op basis van extra informatie die je aandraagt. Tegen de uitkomst van de heroverweging is geen beroep mogelijk.

Aan in het verleden toegekende punten of PE-vignetten kunnen geen rechten worden ontleend voor de toekomst. De commissie zal wel inzichtelijk maken waarom zij in voorkomende gevallen afwijkt van eerdere toekenningen.