Met Kendall Mason zijn per 1 januari 2017 afspraken gemaakt over een collectieve beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.

Als NOBCO-coach* kun je tegen een interessant tarief een beroeps- aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, inclusief Wkkgz-dekking. De Wkkgz-dekking is voor de volledigheid inbegrepen.

De werkzaamheden voor coaches vallen doorgaans buiten de Wkkgz.

*dit aanbod geldt niet voor aspirant NOBCO-coaches en coaches met een studentaansluiting.

Verzekerde hoedanigheid

Alle werkzaamheden op het vlak van mentale begeleiding en advisering op individueel en groepsniveau, zowel preventief als curatief voor zowel particulieren als organisaties. Het betreft werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot het gebruikelijke werkterrein van een in Nederland gevestigd lid van een beroepsvereniging op dit vakgebied.

Verzekerd bedrag

  • Beroepsaansprakelijkheid: € 1.250.000,00 per aanspraak / € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar voor alle leden tezamen.
  • Bedrijfsaansprakelijkheid: € 5.000.000,00 per aanspraak / € 10.000.000,00 per verzekeringsjaar voor alle leden tezamen.

Eigen risico

  • Beroepsaansprakelijkheid: geen
  • Bedrijfsaansprakelijkheid: € 100,00 per aanspraak voor zaakschade, € 0,00 voor personenschade per aanspraak, € 0,00 voor personenschade ondergeschikten per aanspraak

Premie

€ 69,58 per deelnemer per jaar (ook als je gedurende het jaar deelneemt, betaal je alsnog de jaarpremie). Dit bedrag is inclusief assurantiebelasting en exclusief € 5,00 administratiekosten. Als je je deelnamecertificaat opvraagt wordt er door Kendall Mason €10,00 in rekening gebracht.

Ondertekening:
Hiscox 100,00 %

Dekkingsgebied:
Gehele wereld exclusief USA/Canada

Wkkgz voor coaches
Door het Ministerie van VWS is bevestigd dat "coaching gericht op (re)socialisatie richting meedoen in de maatschappij of gericht op loopbaan/werk niet valt onder de Wkkgz". Derhalve behoeft een coach niet over een klachtenfunctionaris te beschikken. Coaches die tevens werkzaam zijn als aanbieder in de zorg (b.v. therapeuten) vallen in het kader van deze beroepsuitoefening wel onder de Wkkgz en dienen een klachtenfunctionaris te hebben. Voor meer informatie hierover zie VKIG (Vereniging van klachtenfunctionarissen in de zorg).

Toelichting op de algehele dekking van de verzekeringen door Kendall Mason:
In geval van een geschil dat is voorgelegd aan een geschilleninstantie zoals bedoeld in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), zullen wij ons conformeren aan de uitspraak van de geschilleninstantie voor zover het geschil onder de dekking van de polis valt. Indien de geschilleninstantie een schadevergoeding toekent in het bovengenoemde kader met betrekking tot handelen en/of nalaten van een geregistreerde coach van de NOBCO zullen wij deze onder aftrek van het eigen risico zoals genoemd op het polisblad vergoeden.

Onder de dekking van polis vallen eveneens de kosten die een aangesloten coach van de NOBCO maakt in het kader van de geschillenbehandeling conform de Wkkgz. Deze kosten worden vergoed tot maximaal € 2.500,- per geschil. Deze kosten maken onderdeel uit van en is niet in aanvulling op het verzekerd bedrag voor beroepsaansprakelijkheid zoals genoemd op het polisblad. Onder kosten wordt in deze clausule verstaan de vaste behandelingskosten voor het aanhangig maken bij de geschilleninstantie zoals vastgelegd in het reglement van de specifieke geschilleninstantie.
Deze dekking geldt niet indien deze kosten uit hoofde van een andere verzekering (bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering) worden vergoed.

Inloop met voorgaande verzekering:
Wij zullen u tevens dekking verlenen voor een aanspraak tot vergoeding van schade die het gevolg is van een handelen en/of nalaten welke zich heeft voorgedaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de polis (hierna: de inloopperiode).
De dekking voor aanspraken als gevolg van een handelen en/of nalaten welke zich heeft voorgedaan in de inloopperiode zal uitsluitend geschieden voor zover ten tijde van dit handelen en/of nalaten een op de ingangsdatum aansluitende door u aan ons aantoonbare beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was. Deze dekking is op basis van het (de) verzekerd(e) bedrag(en), zoals die gold(en) ten tijde van het zich voordoen van het handelen en/of nalaten en zal eerst gelden indien op (een) andere en/of voormalige (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) geen beroep meer gedaan kan worden.

Uitloop:
Wij zullen u tevens dekking verlenen voor een aanspraak tot vergoeding van schade die het gevolg is van een handelen en/of nalaten welke zich heeft voorgedaan tijdens de geldigheid van deze verzekering, echter tegen u ingesteld binnen 1 jaar na beëindiging. (hierna: de uitloopperiode). Deze dekking is op basis van het (de) verzekerd(e) bedrag(en), zoals die gold(en) ten tijde van het zich voordoen van het handelen en/of nalaten.

Aanmelden voor deze verzekering doe je zo:

1. Invullen van de no-claim verklaring

2. Invullen van het deelnameformulier

3. Desgewenst invullen van de (voorbeeld) opzegbrief voor je huidige verzekering

Direct deelnemen

De twee formulieren (deelname en no claimverklaring) kun je ingevuld en per scan mailen naar info@kendallmason.nl.

Je ontvangt een deelnamecertificaat via Kendall Mason. Van NOBCO ontvang je een factuur voor de kosten van de verzekering à € 69,58 plus de administratiekosten van € 5,00.