De Internationale Ethische Code | IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. Door je aan te sluiten bij NOBCO, zeg je toe dat je de IEC volgt.

Daarnaast zijn er andere ethische kaders die een leidraad vormen voor je werk als coach. Je vindt ze op deze pagina.

Internationale Ethische Code voor beroepscoaches

De IEC is de Nederlandse versie van de Global Code of Ethics (GCE). Net als de GCE is de IEC per 1 januari 2017 van kracht voor NOBCO-beroepscoaches. Alle coaches, die zich aansluiten bij NOBCO, ondertekenen een verklaring. In deze verklaring staat dat zij als beroepscoach verplicht zijn om te werken volgens de IEC en bij klachten het Klachtenreglement volgen. 
 

EMCC Diversiteits- en inclusieverklaring

NOBCO ondersteunt het Diversity Statement van EMCC. In deze verklaring beschrijft EMCC waarden als respect voor iedereen, autonomie, non-discriminatie en tegengaan van geweld in welke vorm dan ook. Vanuit deze waarden is in zes punten een werkwijze voor alle leden afgeleid. Een werkwijze die inmiddels ook in de Internationale Ethische Code is opgenomen. Dit document is van toepassing op alle NOBCO-coaches. Klik hier voor de verklaring.
 

Richtlijnen voor gebruik van AI in coaching

EMCC heeft aanvullende ethische richtlijnen ontwikkeld voor aanbieders van coaching, mentoring en supervisie voor het gebruik van technologie en AI. In aanvulling hierop kun je de 'tien tips voor gebruik van AI' van NOBCO voor coaches gebruiken. Je vindt beide documenten in de downloads op deze pagina.

Leidraad bij klachten

Soms komt er een klacht over een coach. Dan geldt de IEC als basis voor het behandelen van klachten en het treffen van maatregelen op basis van onze klachtenprocedure. Klik hier voor het Klachtenreglement NOBCO-coaches.
 

Meldcode huiselijk geweld

In Nederland zijn sommige beroepsgroepen verplicht om de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren. Coaches zijn niet verplicht, maar worden geadviseerd om de meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dat helpt je om in die situatie de goede stappen te zetten en afwegingen te maken.

De Meldcode Huiselijk Geweld en het afwegingskader vind je hier. Hoe je de vijf stappen in de Meldcode doorloopt staat hier duidelijk uitgelegd.

De Meldcode regelt een meldrecht voor professionals. Dit houdt in dat professionals bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, hun beroepsgeheim (zoals voor coaches aangesloten bij NOBCO omschreven in de Internationale Ethische Code) mogen doorbreken om een melding te doen. Er kan dus ook gemeld worden zonder toestemming, maar in principe altijd met medeweten van de cliënt of diens vertegenwoordigers.

Twijfel je? Via het landelijke nummer van Veilig Thuis 0800-2000 kun je -desgewenst anoniem- je zorgen overleggen en bespreken wat je kunt doen. Let op: Een melding kun je niet anoniem doen.

Wil je eerst sparren met een ervaren collega? Een supervisor kan hierin vaak goed met je meedenken. De bij NOBCO aangesloten en gecertificeerde supervisoren vind je hier.