Samenvatting uitspraken commissie klachtbehandeling

Hier vind je een samenvatting van de uitspraken door de Commissie Klachtbehandeling en de Commissie van Beroep. Als NOBCO-coach kun je op het besloten gedeelte van de site de volledige uitspraken van de Commissie Klachtbehandeling nalezen. 

Kun je een klacht indienen tegen een niet-aangesloten coach die wel het logo voert?

Uitspraak: niet ontvankelijk
Datum: 8 februari 2024

Klacht: Klager loopt van 20 maart 2023 tot 20 maart 2024 stage bij het bedrijf van coach als ICT-medewerker in het kader van zijn HBO opleiding bij Hogeschool NCOI. Op de website van coach is het NOBCO-logo afgebeeld.

Besluit: Klachten kunnen uitsluitend worden ingediend tegen coaches die bij NOBCO zijn aangesloten. Na onderzoek is geconstateerd dat Coach niet bij NOBCO is aangesloten. Het feit dat Coach het NOBCO-logo op de website van zijn bedrijf toont vindt de voorzitter misleidend.

Leerpunt: Wanneer je niet aangesloten bent bij NOBCO mag je niet het logo voeren.

Kun je een klacht indienen tegen een niet-aangesloten coach die op haar website zegt aangesloten te zijn?

Uitspraak: niet ontvankelijk
Datum: 30 januari 2024

Klacht: De partner van de klager heeft van juli tot september 2023 een begeleidingstraject gevolgd bij deze coach. Op haar website presenteert de coach zich als aangesloten bij NOBCO door het tonen van het NOBCO-logo op de pagina waar ze haar werkwijze beschrijft. Daarnaast vermeldt ze: 'Als coach ben ik aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO).' De coach is sinds 1 januari 2023 niet meer aangesloten bij NOBCO.

Besluit: Klachten kunnen uitsluitend worden ingediend tegen coaches die bij NOBCO zijn aangesloten. Na onderzoek is geconstateerd dat Coach sinds 1 januari 2023 niet langer bij NOBCO is aangesloten. Vanaf die datum is zij niet meer gebonden aan de Internationale Ethische Code (IEC) voor coaches en valt zij buiten het klachtenreglement. Het feit dat Coach nog steeds het NOBCO-logo op haar website toont en expliciet vermeldt dat ze aangesloten is bij NOBCO, vindt de voorzitter misleidend.

Leerpunt: Bij opzeggen van je lidmaatschap bij de NOBCO ben je verplicht de vermelding van je aansluiting overal te verwijderen, inclusief de logo’s.

Kan een klacht ook ontvankelijk worden verklaard als je andere werkzaamheden doet dan coaching?

Uitspraak: ongegrond
Datum: 24 mei 2022

Klaagster had een hulpvraag die te maken had met het bedrijf van Klaagster en haar man, in welk bedrijf de dochter en schoonzoon van Klaagster ook actief zijn.
De vraag betreft een geschil tussen de ouders en de kinderen.

Mag je eigenlijk met derden over je cliënt spreken? En wat zijn daarvan de risico's?

Uitspraak: ongegrond
Datum: 31 oktober 2021

Klaagster stelt in haar klacht dat Coach contact over haar heeft gehad met twee mensen, zonder dat Coach haar daarvan op de hoogte heeft gesteld. Dit is volgens Klaagster in strijd met de “zwijgplicht” van Coach. Het betreft contact met een wijkagent en met een andere medewerker van de politie.

Mag je je cliënten opzoeken op google? En wat zijn daarvan de risico’s?

Uitspraak: gegrond
Datum: 12 december 2020

Klacht: Klaagster heeft contact met Coach voor een nieuw te starten traject waarin ze begeleiding zoekt. Na het e-mail verkeer, volgt een telefonische intake. Hieruit blijkt geen klik en Klaagster mailt Coach dat ze toch verder zoekt naar een geschikte Coach. Coach echter, mailt terug dat ze ook geen goed gevoel had bij het gesprek, en verdenkt Klaagster ervan iemand anders te zijn dan voor wie ze zich uitgeeft. Dit omdat ze na een Google zoektocht haar identiteit niet kon bevestigen. Noch die van werkgever. Klaagster vindt dat Coach zich zeer onprofessioneel opstelt door deze verdachtmaking te uiten jegens iemand die zich kwetsbaar opstelt met een coachvraag.

Mag je als coach optreden als informant voor de raad van de kinderbescherming?

Uitspraak: gegrond
Datum: 17 juni 2020

Klacht: Coach is door een mediator benaderd om twee scheidende partners te ondersteunen in communicatie en het opstellen van een ouderschapsplan. Samen zijn de ex-partners ouders van baby X. Coach heeft twee gesprekken gevoerd, waarna de samenwerking is verbroken. De Raad van de Kinderbescherming (RvdK) heeft Coach benaderd als informant. Klaagster stelt dat Coach geen informatie had mogen doorspelen aan de RvdK en de vertrouwelijkheid als Coach ernstig heeft beschadigd. De gevolgen zijn groot, aangezien Klaagster haar kind niet meer mag zien.

Wat zijn de risico’s, wanneer je als coach denkt je (minderjarige) cliënt te helpen door een juridisch verslag te schrijven?

Uitspraak: gegrond
Datum: 18 februari 2020

Klacht: Klager zit in echtscheiding met zijn partner, samen hebben ze twee dochters. Coach heeft twee sessies gehad met de oudste dochter na klachten van somberheid en suïcidaliteit. Na deze twee sessies heeft Coach een verslag opgesteld voor de advocaat van moeder, waarin ze emotionele en fysieke mishandeling van Klager optekent uit de mond van dochter. Dit op zodanige wijze, dat de indruk ontstaat dat Coach de woorden van dochter kan bevestigen. Klager is nimmer gehoord, niet betrokken geweest in de contractfase en duidt de inzet van Coach als ‘samenzwering met moeder’ en poging tot ‘ouderverstoting’. Hij stelt dat moeder een hetze voert tegen hem, en overlegt hiertoe bewijzen van o.a. Jeugdzorg die hun ernstige twijfels zetten bij zowel de situatie als de verslaglegging van Coach. Ook zit in het dossier een verklaring van de organisatie die Coach gecertificeerd heeft, die stelt dat ze nimmer had mogen meewerken aan verslaglegging.

Wat als jij en je client gevoelens voor elkaar ontwikkelen? En wat als client dit achteraf als misbruik bestempelt?

Uitspraak: gegrond
Datum: 28 april 2019

Klacht: Klaagster stelt achteraf tegen haar wil in een relatie beland te zijn. Coach is in haar beleving over grenzen gegaan en heeft misbruik gemaakt van haar kwetsbaarheid. Ze vindt het de verantwoordelijkheid van Coach, dat hij niet heeft voorkomen dat de verliefdheid zich ontwikkelde. Conclusie: Omdat Coach de situatie heeft beschreven en bevestigd, wordt de klacht gegrond verklaard. Er kan geen sprake zijn van romantische- of seksuele relaties met lopende cliënten en opdrachtgevers. Hij wist gedurende het traject al dat zijn gevoelens zich ontwikkelden en had in de betekenis van de gedragscode op dat moment moeten ingrijpen. Dat er sprake was van ongepast handelen, duidt nadrukkelijk niet op enige blijk van slechte intenties, of andersoortige interacties die op kwade wil duiden. Leerpunten: Wees erg bewust van de triggers, en duid de rol van een professionele verhouding in dit gevoel. Het afronden van een coachtraject geeft geen vrijbrief om daarna een relatie te starten. Ook hierin kan nawerking plaatsvinden van de opgebouwde professionele band.

Waar ligt voor een coach de grens tussen kritische reflectie en het misbruik maken van kwetsbaarheden?

Uitspraak: ongegrond
Datum: 16 maart 2019

Klacht: Coach heeft in ogen Klaagster misbruik gemaakt van kwetsbaarheden, die aan bod waren gekomen in de gesprekken. Conclusie: De Klachtencommissie is van mening dat Coach er niet verstandig aan heeft gedaan Klaagster op deze wijze de maat te nemen. Echter, het handelen van de Coach conflicteert niet met de geldende gedragscode. Al met al, duidt de Klachtencommissie dat het handelen ‘ongelukkig’ en mogelijk ‘sub-optimaal’ was, maar dat de klacht niet gegrond kan worden verklaard. Daarbij is de klacht dan ook ongegrond verklaard. Leerpunten: Wees in een conflict situatie extra scherp op eigen emoties. Voor de Klachtencommissie is de intentie te allen tijde de zwaarste weging, omdat het effect niet altijd een direct gevolg is van het handelen van de Coach.

Hoe zit het met vertrouwelijkheid, wanneer je als coach optreedt vanuit een dubbelrol als mediator?

Uitspraak: deels gegrond-ongegrond
Datum: 25 februari 2019

Klacht: De klacht omvat vier onderdelen: 1. Contractering 2. Weigering stopzetting 3. Eindverslag 4. Misbruik positie. Er is zonder mediation- of coachcontract een traject opgestart. Hiermee zijn de belangen van Klaagster niet gediend. Daarnaast heeft Coach geweigerd het traject stop te zetten, anders dan in een formele zitting met alle partijen. Coach heeft zowel mondeling als per mail geheimhouding toegezegd, maar heeft dit nagelaten door het verzenden van de rapportage aan alle partijen. Als laatste stelt Klaagster dat Coach als vertrouweling van de Gemeente misbruik heeft gemaakt van zijn positie en vertrouwelijke kennis. Conclusie: De Klachtencommissie stelt dat Coach in alle gevallen bij aanvang van zijn werkzaamheden een contract had moeten opstellen met Klaagster. Door deze nalatigheid is een deel van de problemen ontstaan en verergerd. Op dit punt is de klacht dan ook gegrond. Coach stelt als mediator niet eenzijdig een traject te willen laten stopzetten. Daar dit legitiem is, en tevens usance, maakt dat de Klachtencommissie dit punt ongegrond verklaart. Klaagster heeft een sterk punt waar het de vertrouwelijkheid betreft. Coach toont zich niet rolvast en heeft niet gewerkt volgens de geldende normen waaraan een NOBCO-coach dient te voldoen. Dit deel van de klacht wordt dan ook gegrond verklaard. Wat betreft het misbruik maken van de positie in dit proces door Coach: Door de rapportage op te stellen en hierin het handelen van Klaagster te duiden, is Coach wel degelijk afgeweken van de manier waarop professionele coaches en/of mediators zich behoren te gedragen. Daarom wordt ook dit punt gegrond verklaard. Leerpunten: Zorg als coach altijd voor een goede contractering. Het rapporteren van vertrouwelijke informatie is vrijwel in alle gevallen not done, tenzij met toestemming en in het belang van cliënt.

Mag een coach drugsgebruik faciliteren of initiëren als dat een rituele functie dient?

Uitspraak: gegrond
Datum: 21 november 2018

Klacht: Klaagster had een verleden met psychologische klachten en kreeg drugs toegediend door coach, in de privéwoning van coach. Ook bleef Klaagster hier overnachten. Er ontstond een relatie die Klaagster als onprofessioneel heeft ervaren. Conclusie: De Klachtencommissie komt in haar beoordeling tot de conclusie dat de klacht gegrond kan worden verklaard. Coach was zich bewust van het feit dat Klaagster een kwetsbare cliënt was. Niettemin heeft de Coach nagelaten een heldere overeenkomst op te stellen en afspraken te maken over de samenwerking. Leerpunten: Contractering van het coachtraject is zeer belangrijk. Scheiding van professionele- en persoonlijke rollen. Drugsgebruik of andere zaken/rituelen waarmee de Wet wordt overtreden, worden duidelijk afgewezen.

Is het verstandig als coach om kinderen te ‘horen’ in een geschil tussen ouders?

Uitspraak: deels gegrond-ongegrond
Datum: 19 april 2018

Klacht: Coach is betrokken in een proces van ouders die in scheiding lagen en gezamenlijk ouderschap hebben over twee dochters. Klaagster stelt dat Coach beide kinderen heeft ‘gehoord’ in deze zaak, en vervolgens informatie van de oudste dochter heeft doorgegeven aan ouders. Conclusie: Deze klacht betreft een aantal verschillende punten: 1) Contractering 2) Vertrouwelijkheid en 3) Resultaat. Het eerste punt van de klacht wordt ongegrond verklaard. Coach heeft een helder contract opgesteld. Het tweede punt aangaande de vertrouwelijkheid, is complexer van aard. De Klachtencommissie stelt vast dat Coach op basis van de Internationale Ethische Code inbreuk heeft gemaakt op de vertrouwelijkheid die in acht genomen had moeten worden. Dit deel van de klacht wordt dan ook gegrond verklaard. Over de kwaliteit van coaching is de Klachtencommissie kort: Coach heeft helder benoemd wat haar aanpak was. Dat het resultaat niet is wat Klaagster had gehoopt, kan Coach in alle redelijkheid niet worden verweten. Dit deel van de klacht wordt dan ook ongegrond verklaard. Leerpunten: Vertrouwelijkheid die in acht genomen moet worden. Wanneer je als coach werkt met kinderen, is het van belang om extra voorzichtigheid in acht te nemen.