Coaching als Energiebron: wat is de Samenhang tussen Coaching en Vitaliteit en welke Rol speelt de Relatie tussen Coach en Coachee binnen de Uitkomsten van Coaching?

Onderzoek

Ruud van Dun heeft met deze scriptie deelgenomen aan de NOBCO Thesisprijs 2019 en heeft daarin de tweede prijs gewonnen.

De gehele thesis is hier te lezen.

Samenvatting

In dit exploratieve onderzoek stond de vraag centraal of vitaliteit na afloop van een coachtraject is toegenomen en of de relatie coach-coachee en de setting waarin de coaching heeft plaatsgevonden (face-to-face of telefonisch) verband houdt met coachsucces. Via online vragenlijsten zijn bij 329 respondenten (vrouwen = 179, leeftijd 20 tot 64 jaar) voor- en nametingen gedaan op vitaliteit en vragen gesteld over doelrealisatie en de relatie coachcoachee vanuit het perspectief van de coachee. Vitaliteit bleek na afloop van het coachtraject significant groter te zijn dan bij de start (t(328) = - 15.51, p < .001). De relatie coach-coachee bleek een voorspeller voor doelrealisatie (p < .001, tweezijdig getoetst). De setting waarin de coaching heeft plaatsgevonden bleek geen invloed te hebben op toename in vitaliteit (t(324) = - 0.68, p = .496) en doelrealisatie (t(324) = - 1.07, p = .285). Voor toekomstig onderzoek wordt geadviseerd de relatie tussen coaching en vitaliteit met gerandomiseerd onderzoek en controlegroep nader te onderzoeken. Ook wordt geadviseerd om de relatie tussen coach en coachee, hoe die zich tijdens het coachtraject ontwikkeld en de samenhang van deze ontwikkeling met coacheffectiviteit, verder onder de loep te nemen.

Onderwerp
Coaching als Energiebron: wat is de Samenhang tussen Coaching en Vitaliteit en welke Rol speelt de Relatie tussen Coach en Coachee binnen de Uitkomsten van Coaching?
Auteur(s)
Ruud van Dun
Jaar
2017