Coaching in de context van een leiderschapsprogramma De meerwaarde van coaching in een leiderschapsprogramma

Onderzoek

Met dit onderzoek heeft Sandra Kompier meegedaan aan de NOBCO Thesisprijs 2023.

Het gehele onderzoek is hier te lezen.

Samenvatting

Doel: Het doel van dit onderzoek is om de meerwaarde van coaching als toevoeging aan een leiderschapsprogramma te onderzoeken. Gekeken wordt naar de ervaren meerwaarde door deelnemers/coachees en door trainers/coaches. Vervolgens wordt onderzocht of de coaching leidt tot een betere leertransfer van de opgedane kennis en vaardigheden. Tenslotte wordt onderzocht welke invloed de context van het leiderschapsprogramma heeft op de coaching en welke aandachtspunten daarbij van belang zijn.

Onderzoeksmethode: Naast literatuuronderzoek is kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van semi-gestructureerde interviews. Het betreft een explorerend en verkennend onderzoek, waarin reflectie en begrijpen centraal staan (fenomenologisch).

Bevindingen en conclusies: De bevindingen bevestigen een aantal inzichten uit het literatuuronderzoek. Concluderend kan worden gesteld dat de toevoeging van coaching aan een leiderschapsprogramma meerwaarde heeft, zowel voor de deelnemers/coachees als voor de trainer/coaches. De leertransfer wordt versterkt door: • de grotere betrokkenheid bij het programma van zowel de deelnemer/coachee als de trainer/coach. • dat deelnemers/coachees meer commitment ontwikkelen op hun leer- en ontwikkelvraag. • dat trainers/coaches tegemoet kunnen komen aan individuele behoeften en verschillen. • dat trainers/coaches de deelnemers/coachees stimuleren om te oefenen en te experimenteren met nieuw gedrag en daarop te reflecteren en constructieve feedback te geven. • ruimte te creëren voor reflectie op nieuwe inzichten en bestaande patronen. Geconcludeerd kan worden dat er synergie-effecten ontstaan tussen het onderwijs en de coaching. De veronderstelling is gerechtvaardigd dat door de toevoeging van coaching aan een leiderschapsprogramma, de verankering van nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden in de professionele identiteit van de deelnemer/coachee wordt versterkt. De belangrijkste actieve ingrediënten hierin zijn: • de grotere commitment aan het programma en de persoonlijke leervragen • de vergrote vertrouwensrelatie tussen de deelnemer/coachee en de trainer/coach, • de stimulans tot reflectie en experimenteren • de gedeelde context van de deelnemer/coachee en de trainer/coach. iv De toevoeging van coaching aan een leiderschapsprogramma heeft invloed op verschillende aspecten van het coachen. Er is een risico op rolonduidelijkheid, de contractering vraagt specifieke aandacht en de vertrouwelijkheid vereist een grote(re) mate van zorgvuldigheid en prudentie van de trainers/coaches. Coaching binnen een programma is een verschijningsvorm van coaching en vraagt specifieke aanpassingen in ethiek en in handelen van de coach. Voor de deelnemer kan het een eerste kennismaking met coaching zijn waardoor het benaderen van een coach op een later moment laagdrempeliger wordt.

Onderwerp
Coaching in de context van een leiderschapsprogramma De meerwaarde van coaching in een leiderschapsprogramma
Auteur(s)
Sandra Kompier
Jaar
2023