De verschillende effecten van probleem- en oplossingsgericht coachen op affect, cognitieve flexibiliteit, self-efficacy en doeloriëntatie

Onderzoek

Dit is de scriptie van Jet Zantvoord, die met haar scriptie in 2017 één van de twee NOBCO Thesisprijzen won.

De gehele scriptie is hier te downloaden.

Abstract Aan mensen op de arbeidsmarkt wordt een hoge mate van flexibiliteit gevraagd, waardoor zij steeds vaker de hulp inschakelen van een coach. Binnen coaching bestaan er verschillende benaderingen. In deze studie zijn de verschillende effecten van probleem- en oplossingsgericht coachen onderzocht, waarbij er gebruik is gemaakt van een nog niet eerder onderzochte oplossingsgerichte interventie (de ‘succesvraag’). Deze interventie richt de aandacht op een behaalde oplossing of – succes in het verleden. Allereerst is er naar aanleiding van eerder onderzoek gekeken wat de effecten zijn van de twee coachingsbenaderingen op positief affect, negatief affect en cognitieve flexibiliteit. Ten tweede heeft deze studie onderzocht wat de effecten van probleem- en oplossingsgericht zijn op self-efficacy en doeloriëntatie. Tevens is onderzocht of self-efficacy de relatie tussen coaching en doeloriëntatie medieert en of locus of control een modererende rol heeft. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een online experiment waaraan 133 studenten hebben deelgenomen. Respondenten werden random aan een conditie toegewezen (probleemgericht of oplossingsgericht) en hebben verschillende open vragen beantwoord en vragenlijsten ingevuld. In lijn met de verwachtingen is gebleken dat oplossingsgericht coachen in vergelijking tot probleemgericht resulteert in meer positief affect, minder negatief affect en meer cognitieve flexibiliteit. Tevens bleek positief affect de relatie tussen coaching en cognitieve flexibiliteit te mediëren. Daarnaast bleek oplossingsgericht coachen in vergelijking tot probleemgericht coachen resulteerde in meer self-efficacy, meer approach oriëntatie en minder avoidance oriëntatie. Self-efficacy bleek de relatie tussen coaching en approach oriëntatie deels te verklaren. Locus of control bleek de relatie tussen coaching en doeloriëntatie echter niet te modereren.

Onderwerp
DE VERSCHILLENDE EFFECTEN VAN PROBLEEM – EN OPLOSSINGSGERICHT COACHEN OP AFFECT, COGNITIEVE FLEXIBILITEIT, SELF-EFFICACY EN DOELORIËNTATIE
Auteur(s)
Jet Zantvoord
Jaar
2017