Wetenschapsblog: Wijze lessen uit de coronacrisis

woensdag 22 februari 2023

Liever denken we er niet meer aan: de coronacrisis. Toch is het zinvol om te leren van de uitdagingen die deze crisis met zich meebracht. Coaches kregen bijvoorbeeld te maken met maatregelen waardoor face-to-face coaching niet meer mogelijk was. Hoewel een deel van de coaches uitweek naar online coachen, was dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een groot onderzoek onder meer dan 1000 coaches wereldwijd geeft een inkijk in het reilen en zeilen van de coach tijdens de coronacrisis.

Je zou verwachten dat coaches in zwaar weer terecht zijn gekomen tijdens de coronacrisis. Een wereldwijd onderzoek onder in totaal 1266 coaches laat echter een meer genuanceerd beeld zien. Het onderzoek werd in juni 2021 uitgevoerd door Jonathan Passmore en collega’s in samenwerking met EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Er deden coaches mee uit 79 verschillende landen en met verschillende etnische achtergronden. Meer dan 80% van de deelnemers was aangesloten bij een beroepsorganisatie zoals EMCC, ICF (International Coach Federation) of AC (Association for Coaching).

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat sommige coaches het tijdens de coronacrisis inderdaad minder goed hadden: zij zagen een afname in hun inkomsten. Het ging in totaal om ongeveer 36% van de deelnemers. Bij minstens zoveel coaches bleek het inkomen echter te zijn gestegen. In totaal gaf ongeveer 37% van de deelnemers aan dat hun inkomsten juist omhoog waren gegaan. En hoewel ongeveer 33% van de deelnemende coaches aangaf minder te zijn gaan coachen, gaf 49% van de deelnemers aan juist meer uren te zijn gaan coachen tijdens de coronacrisis. Op basis van de gegevens is het lastig te bepalen wat nu precies heeft gezorgd voor minder of juist meer inkomen tijdens de coronacrisis. Er kunnen allerlei zaken een rol hebben gespeeld, ook zaken die los staan van de coronacrisis. Denk aan een hoger uurtarief, meer tijd omdat iemand (vrijwillig) is gestopt met andere werkzaamheden of juist minder tijd als gevolg van mantelzorg.  

Kortom, zoals de onderzoekers zelf aangeven, waren er zowel “winners” als “verliezers” tijdens de coronacrisis. De onderzoekers bekeken ook in hoeverre er tijdens de coronacrisis gebruik werd gemaakt van online coaching. Maar liefst 98.3% van de ondervraagde coaches gaf aan wel eens online coaching te hebben ingezet. Dat is ontzettend veel, maar kan ook een vertekend beeld geven. Het is namelijk goed mogelijk dat vooral coaches meededen aan het onderzoek die goed overweg kunnen met online middelen en daar wellicht een voorkeur voor hadden. Het onderzoek werd immers afgenomen door middel van een online vragenlijst.

De onderzoekers doken nog wat dieper in de gegevens om na te gaan of eerdere ervaring met online coachen een voordeel opleverde tijdens de coronacrisis. Wat bleek: Coaches die ervaring hadden met online coachen zagen tijdens de coronacrisis vaker een toename van hun inkomsten in vergelijking met coaches die geen ervaring hadden met online coaching. Zij plukten tijdens de coronacrisis dus als het ware de vruchten van hun ervaring met online coaching en zagen dat terug in hun inkomsten.

Het onderzoek laat zien dat de coronacrisis niet zondermeer slecht heeft uitgepakt voor coaches. Zo waren er net zoveel coaches die erop vooruitgingen tijdens de coronacrisis, als coaches die er op achteruit gingen. Het blijft lastig om conclusies te trekken over de coronacrisis als oorzaak van een afname of toename in inkomsten, hoewel het voor de hand ligt dat de coronacrisis wel degelijk een rol heeft gespeeld bij de inzet van online coaching. Zo bleek ook uit het NOBCO marktonderzoek van 2020-2021 dat het gebruik van online coaching onder Nederlandse coaches behoorlijk was toegenomen, van 25% in 2018 naar 73% ten tijde van het marktonderzoek. Het onderzoek van Passmore en collega’s geeft bovendien aan dat ervaring met online coaching een voordeel kan opleveren. De wijze les die de onderzoekers benadrukken is dan ook het verder ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van online coaching.  

Wetenschapsblog

Gebruikte bronnen

NOBCO (2020). NOBCO Benchmark 2020/2021. Geraadpleegd op 13 februari 2023, van https://www.nobco.nl/onderzoek/kennisbank/benchmark-coaching

Passmore, J. (2021). Future trends in coaching, executive report 2021. Geraadpleegd op 13-2-2023 van https://assets.henley.ac.uk/v3/fileUploads/Future-Trends-in-Coaching.pdf

Passmore, J., Liu, Q., Tee, D., & Tewald, S. (2023). The impact of COVID-19 on coaching practice: results from a global coach survey. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 1-17

Over Eefje

Dr. Eefje Rondeel (1982) werkt als zelfstandig docent voor verschillende onderwijsinstellingen en is als gastdocent verbonden aan de Radboud Universiteit. Vanuit NOBCO is ze redactielid van het e-magazine en tevens betrokken als co-promotor bij het dissertatieonderzoek naar effectieve bestanddelen van coaching. Samen met sociaal psycholoog Pieternel Dijkstra schreef ze het boek Evidence-based Coachen.

Hier kun je meer blogs van Eefje lezen