Wanneer een coachee ontevreden is over het handelen van een coach, kan er een klacht worden ingediend. De klacht wordt dan afgehandeld door de Commissie Klachtbehandeling, die de klachtenprocedure en het klachtenreglement hanteert.

De Internationale Ethische Code (IEC) bepaalt met name of je klacht gegrond is. De commissie beoordeelt of de betreffende coach heeft gehandeld, zoals van een redelijk handelend en bekwaam coach mag worden verwacht.

Begeleiding voor NOBCO-coaches bij een klacht

NOBCO heeft een eigen klachtenprocedure, waardoor jij als coachee, opdrachtgever of overige belanghebbende een klacht kunt indienen. Dit kunnen klachten zijn over nalatig handelen van een NOBCO-coach bij uitvoering van een opdracht of financiële geschillen die voortvloeien uit het coachingstraject. 

Het is vaak een ingrijpende (emotionele) ervaring om te worden geconfronteerd met een klacht. Van onze coaches verwachten we daarom dat ze adequaat en met enige zelfreflectie op de klacht ingaan. Ze moeten een schriftelijke reactie aan de Commissie Klachtbehandeling sturen. 

Wanneer je als coach een klacht binnenkrijgt, ontvangt je tegelijk de introductie voor de ondersteuning door de klachtbuddy: iemand die jou helpt bij bijvoorbeeld het hanteren van de klacht, het reflecteren van de inhoud, het formuleren van een reactie of het bespreken van de uitspraak van de Commissie Klachtbehandeling.

Uitspraken Commissie Klachtbehandeling

Een samenvatting van de uitspraken door de commissie klachtbehandeling vind je via deze link. Als NOBCO-coach kun je op het besloten gedeelte de volledige uitspraken van de Commissie Klachtbehandeling nalezen. 

Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie een aantal sancties opleggen, zoals: 

  • Geen vervolg; 
  • Het volgen van verplichte supervisie; 
  • Of in het uiterste geval, het laten vervallen van de certificering of aansluiting bij NOBCO.

De coach krijgt na de uitspraak de mogelijkheid om in beroep te gaan. 


Wie zijn wij?

Edward Dijxhoorn
E. (Edward) Dijxhoorn

Voorzitter Commissie klachtbehandeling. Vertrouwen ligt aan de basis van de relatie tussen coach, coachees en opdrachtgevers. Evenzo is vertrouwen het fundament waarop de behandeling van klachten is gestoeld. Als voorzitter van de commissie klachtbehandeling acht ik het onder meer mijn taak om te zorgen dat partijen in een, in het klachtenreglement verankerde, open dialoog de ontsporing van hun relatie kunnen bespreken. Mijn lange ervaring als advocaat, bestuurder, toezichthouder en, niet in de laatste plaats, mediator moeten daarbij van pas kunnen komen.

Sacha Loeffen
mr. S. (Sacha) Loeffen

Iedereen mag zich coach noemen en dat brengt risico’s met zich mee. Als coach werk je immers met mensen in al hun kwetsbaarheid. Als je als coach niet goed weet waar je mee bezig bent, dan kan dat grote gevolgen hebben. De klant wordt dan niet goed geholpen en kan zelfs beschadigd raken. Als NOBCO coach kun je jezelf onderscheiden door een EIA keurmerk aan te vragen. Daarmee kun je aantonen dat je als coach aan een groot aantal criteria rondom professionaliteit voldoet. Zelf vond ik de aanvraag intensief, maar ook verrijkend en leerzaam. Ik vind het belangrijk dat de waarde het EIA keurmerk bekend is in de markt, zowel bij coaches als bij coachees en opdrachtgevers. Dat geeft enige transparantie en houvast in een tamelijk ondoorzichtige markt. Ook vind ik het van groot belang dat NOBCO zich doorlopend blijft bezighouden met het evalueren en optimaliseren van alles rondom het EIA keurmerk. Daar wil ik mij graag voor inzetten als lid van de Commissie Positionering EIA.

Martin Heynen
M. (Martin) Heynen

Van coaches mag een hoog ethisch bewustzijn worden gevraagd. Het is belangrijk dat coachees die vinden dat hun coach fouten heeft gemaakt ergens terecht kunnen met hun grieven. Als lid van de commissie klachtbehandeling beoordeel ik samen met Edward en Sacha die klachten. Het is onze taak om eerlijk en transparant beide verhalen tegen elkaar af te wegen, en te komen tot een uitspraak die recht doet aan de situatie en de Ethische Code. Ik ben blij dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan het op een hoger plan brengen van ons mooie vak.