Wanneer een coachee ontevreden is over het handelen van een coach, kan er een klacht worden ingediend. De klacht wordt dan afgehandeld door de Commissie Klachtbehandeling, die de klachtenprocedure en het klachtenreglement hanteert.

De Internationale Ethische Code (IEC) bepaalt met name of je klacht gegrond is. De commissie beoordeelt of de betreffende coach heeft gehandeld, zoals van een redelijk handelend en bekwaam coach mag worden verwacht.

Begeleiding voor NOBCO-coaches bij een klacht

NOBCO heeft een eigen klachtenprocedure, waardoor jij als coachee, opdrachtgever of overige belanghebbende een klacht kunt indienen. Dit kunnen klachten zijn over nalatig handelen van een NOBCO-coach bij uitvoering van een opdracht of financiële geschillen die voortvloeien uit het coachingstraject. 

Het is vaak een ingrijpende (emotionele) ervaring om te worden geconfronteerd met een klacht. Van onze coaches verwachten we daarom dat ze adequaat en met enige zelfreflectie op de klacht ingaan. Ze moeten een schriftelijke reactie aan de Commissie Klachtbehandeling sturen. 

Wanneer je als coach een klacht binnenkrijgt, ontvangt je tegelijk de introductie voor de ondersteuning door de klachtbuddy: iemand die jou helpt bij bijvoorbeeld het hanteren van de klacht, het reflecteren van de inhoud, het formuleren van een reactie of het bespreken van de uitspraak van de Commissie Klachtbehandeling.

Uitspraken Commissie Klachtbehandeling

Een samenvatting van de uitspraken door de commissie klachtbehandeling vind je via deze link. Als NOBCO-coach kun je op het besloten gedeelte de volledige uitspraken van de Commissie Klachtbehandeling nalezen. 

Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie een aantal sancties opleggen, zoals: 

  • Geen vervolg; 
  • Het volgen van verplichte supervisie; 
  • Of in het uiterste geval, het laten vervallen van de certificering of aansluiting bij NOBCO.

De coach krijgt na de uitspraak de mogelijkheid om in beroep te gaan. 


Voorzitter
Carin van der Heijden

Martin Heynen
Lid
Martin Heynen
Master Practitioner

Martin draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit en het ethisch bewustzijn van NOBCO coaches.

Coachprofiel
Sacha Loeffen
Lid
mr. Sacha Loeffen
Senior Practitioner

Sacha zorgt voor een zorgvuldige klachtbehandeling, met oog voor de procedure én de menselijk kant van de zaak.

Coachprofiel